Skip site navigation (1)Skip section navigation (2)
Date:   Wed, 18 Apr 2012 08:55:45 +0300
From:   Eugen Konkov <kes-kes@yandex.ru>
To:    Damien Fleuriot <ml@my.gd>
Cc:    "freebsd-questions@freebsd.org" <freebsd-questions@freebsd.org>, KES <kes-kes@yandex.ua>
Subject:  Re[4]: Problem with vlans on igb (was: fsck problem FreeBSD 8.3)
Message-ID: <466210703.20120418085545@yandex.ru>
In-Reply-To: <CAE63ME5nQnzMVZ9NULd8zknyw0bYjsAe4bDunvfgf=1dGWx0tQ@mail.gmail.com>
References: <505981334167684@web133.yandex.ru> <CAE63ME63PiY=BfHCJfxi2kU_FkrUGrkhU3X6dD-G1fW-hVA_HA@mail.gmail.com> <26203474.20120412233549@yandex.ru> <CAE63ME5nQnzMVZ9NULd8zknyw0bYjsAe4bDunvfgf=1dGWx0tQ@mail.gmail.com>

Next in thread | Previous in thread | Raw E-Mail | Index | Archive | Help
Hi, Damien.

With this configuration works without reboots

ifconfig_igb0="-rxcsum -txcsum -lro -tso up"
ifconfig_igb1="-rxcsum -txcsum -lro -tso up"
ifconfig_igb2="-rxcsum -txcsum -lro -tso -vlanhwtag up"
ifconfig_igb3="-rxcsum -txcsum -lro -tso up"


igb0 has only one vlan
igb1 has two vlans
igb2 has 16 vlans
igb3 has 4 vlans


if igb2 has vlanhwtag enabled then server starts to reboot

DF> Yes, I suggest you try with "-vlanhwtag" as well.
DF> If that stops your unwanted reboots, you may want to remove it and see
DF> if the situation changes.


DF> 2012/4/12 ëÏÎØËÏ× å×ÇÅÎÉÊ <kes-kes@yandex.ru>:
>> Now i350 is configured as:
>>
>> /etc/rc.conf
>> ## TCP/IP
>> ifconfig_igb0="-rxcsum -txcsum -lro -tso up"
>> ifconfig_igb1="-rxcsum -txcsum -lro -tso up"
>> ifconfig_igb2="-rxcsum -txcsum -lro -tso up"
>> ifconfig_igb3="-rxcsum -txcsum -lro -tso up"
>>
>> # ifconfig -m igb1
>> igb1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
>> š š š šoptions=400b8<VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,VLAN_HWTSO>
>> š š š šcapabilities=505bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4,LRO,VLAN_HWFILTER,VLAN_HWTSO>
>> š š š šether a0:36:9f:00:66:a5
>> š š š šmedia: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>)
>> š š š šstatus: active
>> š š š šsupported media:
>> š š š š š š š šmedia autoselect
>> š š š š š š š šmedia 1000baseT
>> š š š š š š š šmedia 1000baseT mediaopt full-duplex
>> š š š š š š š šmedia 100baseTX mediaopt full-duplex
>> š š š š š š š šmedia 100baseTX
>> š š š š š š š šmedia 10baseT/UTP mediaopt full-duplex
>> š š š š š š š šmedia 10baseT/UTP
>>
>> #pciconf -lv
>> igb0@pci0:1:0:0: š š š šclass=0x020000 card=0x00018086 chip=0x15218086 rev=0x01 hdr=0x00
>> š švendor š š = 'Intel Corporation'
>> š šclass š š š= network
>> š šsubclass š = ethernet
>>
>>
>>
>> Do I need to disable VLAN_HWCSUM, VLAN_HWFILTER,VLAN_HWTSO also?
>>
>> PS. I will try to disable those after the holidays
>>
>> DF> Try disabling hardware VLAN tagging like so, I know we had problems a
>> DF> few years back with it.
>>
>> DF> in /etc/rc.conf :
>> DF> ifconfig_igb2=" -vlanhwtag -tso -lro up"
>>
>>
>> DF> 2012/4/11 KES <kes-kes@yandex.ua>:
>>>>
>>>>
>>>> -------- ðÅÒÅÓÙÌÁÅÍÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ š--------
>>>> 11.04.2012, 13:14, "KES" <kes-kes@yandex.ua>:
>>>>
>>>> 10.04.2012, 08:50, "Da Rock" <freebsd-questions@herveybayaustralia.com.au>:
>>>>
>>>>> šOn 04/10/12 05:02, ëÏÎØËÏ× å×ÇÅÎÉÊ wrote:
>>>>>> ššYes, I have tested.
>>>>>> ššand on this hardware on this OS it works from šFri Feb 24 17:07:48 UTC 2012
>>>>>> ššbut last two days:
>>>>>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššMon Apr š9 19:50
>>>>>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššMon Apr š9 18:30
>>>>>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSun Apr š8 20:55
>>>>>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSun Apr š8 20:00
>>>>>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSun Apr š8 19:49
>>>>>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSun Apr š8 17:43
>>>>>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSun Apr š8 10:58
>>>>>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSat Apr š7 21:13
>>>>>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSat Apr š7 16:37
>>>>>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSat Apr š7 16:07
>>>>>>
>>>>>> ššI remembered. One thing changed.
>>>>>> ššI add vlans to igb2, but no traffic flow on that devices yet.
>>>>> šPerhaps you should test removing the vlans and see if things improve?
>>>>
>>>> I have removed vlans, two day server works without reboots
>>>>
>>>>>> ššBefore this I have use: igb0, igb1, igb3
>>>>>> ššigb0@pci0:1:0:0: šššššššclass=0x020000 card=0x00018086 chip=0x15218086 rev=0x01 hdr=0x00
>>>>>> šššššššvendor šššš= 'Intel Corporation'
>>>>>> šššššššclass ššššš= network
>>>>>> šššššššsubclass šš= ethernet
>>>>>> ššigb1@pci0:1:0:1: šššššššclass=0x020000 card=0x00018086 chip=0x15218086 rev=0x01 hdr=0x00
>>>>>> šššššššvendor šššš= 'Intel Corporation'
>>>>>> šššššššclass ššššš= network
>>>>>> šššššššsubclass šš= ethernet
>>>>>> ššigb2@pci0:1:0:2: šššššššclass=0x020000 card=0x00018086 chip=0x15218086 rev=0x01 hdr=0x00
>>>>>> šššššššvendor šššš= 'Intel Corporation'
>>>>>> šššššššclass ššššš= network
>>>>>> šššššššsubclass šš= ethernet
>>>>>> ššigb3@pci0:1:0:3: šššššššclass=0x020000 card=0x00018086 chip=0x15218086 rev=0x01 hdr=0x00
>>>>>> šššššššvendor šššš= 'Intel Corporation'
>>>>>> šššššššclass ššššš= network
>>>>>> šššššššsubclass šš= ethernet
>>>>>>
>>>>>> ššifconfig_vlan100="inet š192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 vlan 100 vlandev igb2" #nALL
>>>>>> ššifconfig_vlan101="inet š192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 vlan 101 vlandev igb2" #n2 p24
>>>>>> ššifconfig_vlan102="inet š192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 vlan 102 vlandev igb2" #n1 p23
>>>>>> ššifconfig_vlan103="inet š192.168.3.1 netmask 255.255.255.0 vlan 103 vlandev igb2" #n3 p22
>>>>>> ššifconfig_vlan104="inet š192.168.4.1 netmask 255.255.255.0 vlan 104 vlandev igb2" #n7,9 p21
>>>>>> ššifconfig_vlan105="inet š192.168.5.1 netmask 255.255.255.0 vlan 105 vlandev igb2" #n11 p20
>>>>>> ššifconfig_vlan106="inet š192.168.6.1 netmask 255.255.255.0 vlan 106 vlandev igb2" #n13 p19
>>>>>> ššifconfig_vlan107="inet š192.168.7.1 netmask 255.255.255.0 vlan 107 vlandev igb2" #n223 p18
>>>>>> ššifconfig_vlan108="inet š192.168.8.1 netmask 255.255.255.0 vlan 108 vlandev igb2" #n225 p17
>>>>>> ššifconfig_vlan109="inet š192.168.9.1 netmask 255.255.255.0 vlan 109 vlandev igb2" #n221 p16
>>>>>> ššifconfig_vlan110="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 vlan 110 vlandev igb2" #n229 p15
>>>>>> ššifconfig_vlan111="inet 192.168.11.1 netmask 255.255.255.0 vlan 111 vlandev igb2" #n233 p14
>>>>>> ššifconfig_vlan112="inet 192.168.12.1 netmask 255.255.255.0 vlan 112 vlandev igb2" #n231 p13
>>>>>> ššifconfig_vlan113="inet 192.168.13.1 netmask 255.255.255.0 vlan 113 vlandev igb2" #n237 p12
>>>>>> ššifconfig_vlan114="inet 192.168.14.1 netmask 255.255.255.0 vlan 114 vlandev igb2" #n424 p11
>>>>>> ššifconfig_vlan115="inet 192.168.15.1 netmask 255.255.255.0 vlan 115 vlandev igb2" #
>>>>>>
>>>>>> ššPAP> šNothing logged in /var/log/* or crashes that exist in /var/crash
>>>>>> ššPAP> šwould indicate to me some sort of hardware related problem.
>>>>>> ššPAP> šHave you tested your hardware lately and know that it is in operational order?
>>>>>>
>>>>>> ššPAP> š~Paul
>>>>>>
>>>>>> ššPAP> šOn Mon, Apr 09, 2012 at 09:36:54PM +0300, ??????? ??????? wrote:
>>>>>>>> ššHi.
>>>>>>>>
>>>>>>>> ššApr š9 19:51:58 fsck: /dev/ad8s1e: UNEXPECTED INCONSISTENCY, CANNOT RUN FAST FSCK
>>>>>>>> ššApr š9 19:51:58 fsck:
>>>>>>>> ššApr š9 19:51:58 fsck:
>>>>>>>> ššApr š9 19:51:58 fsck: /dev/ad8s1e: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
>>>>>>>> ššApr š9 19:51:58 fsck: /dev/ad8s1e: CANNOT SET FS_NEEDSFSCK FLAG
>>>>>>>> ššApr š9 20:09:22 kernel:
>>>>>>>>
>>>>>>>> ššrunning manually:
>>>>>>>> šš# fsck -y /dev/ad8s1e
>>>>>>>> šš** /dev/ad8s1e (NO WRITE)
>>>>>>>> šš** Last Mounted on /tmp
>>>>>>>> šš** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
>>>>>>>> šš** Phase 2 - Check Pathnames
>>>>>>>> šš** Phase 3 - Check Connectivity
>>>>>>>> šš** Phase 4 - Check Reference Counts
>>>>>>>> šš** Phase 5 - Check Cyl groups
>>>>>>>> šš99 files, 10 used, 506477 free (45 frags, 63304 blocks, 0.0% fragmentation)
>>>>>>>>
>>>>>>>> ššServer reboot two or three time per day
>>>>>>>> šš# uname -a
>>>>>>>> ššFreeBSD flux 8.3-PRERELEASE FreeBSD 8.3-PRERELEASE #3 r231881: Fri Feb 24 17:07:48 UTC 2012 ššššadm@flux:/usr/obj/usr/src/sys/KES_KERN_v8 šamd64
>>>>>>>>
>>>>>>>> ššbefore this it works about month without problems
>>>>>>>>
>>>>>>>> šš/var/crash - empty, in /var/log/messages there is no any messages before crash.
>>>>>>>> ššCan any help to fix problem?
>>>>> š_______________________________________________
>>
>>
-- 
ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ,
 Eugen             mailto:kes-kes@yandex.ru
Want to link to this message? Use this URL: <http://docs.FreeBSD.org/cgi/mid.cgi?466210703.20120418085545>