Κεφάλαιο 29. Εξυπηρετητές Δικτύου

This translation may be out of date. To help with the translations please access the FreeBSD translations instance.

29.1. Σύνοψη

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες δικτυακές υπηρεσίες των συστημάτων UNIX®. Θα παρουσιάσουμε την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο και συντήρηση πολλών διαφορετικών τύπων δικτυακών υπηρεσιών. Σε όλο το κεφάλαιο, για τη δική σας διευκόλυνση, υπάρχουν παραδείγματα διαφόρων αρχείων ρυθμίσεων.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

 • Πως να διαχειρίζεστε την υπηρεσία inetd.

 • Πως να ρυθμίσετε ένα δικτυακό σύστημα αρχείων.

 • Πως να ρυθμίσετε ένα εξυπηρετητή δικτυακών πληροφοριών για το διαμοιρασμό λογαριασμών χρηστών.

 • Πως να χρησιμοποιήσετε το DHCP για την αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων του δικτύου.

 • Πως να ρυθμίσετε ένα εξυπηρετητή ονομασίας περιοχών (DNS).

 • Πως να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache.

 • Πως να ρυθμίσετε ένα εξυπηρετητή μεταφοράς αρχείων (FTP).

 • Πως να ρυθμίσετε ένα εξυπηρετητή αρχείων και εκτυπωτών για πελάτες Windows® με χρήση της εφαρμογής Samba.

 • Πως να συγχρονίσετε την ημερομηνία και την ώρα, και να ρυθμίσετε ένα εξυπηρετητή ώρας με τη βοήθεια του NTP πρωτοκόλλου.

Πριν διαβάσετε αυτό κεφάλαιο, θα πρέπει:

 • Να κατανοείτε τις βασικές έννοιες των αρχείων script /etc/rc.

 • Να είστε εξοικειωμένοι με τη βασική ορολογία των δικτύων.

 • Να γνωρίζετε πως να εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό τρίτου κατασκευαστή (Εγκατάσταση Εφαρμογών: Πακέτα και Ports).

29.2. The inetd"Super-Server"

29.2.1. Overview

inetd(8) is sometimes referred to as the "Internet Super-Server" because it manages connections for several services. When a connection is received by inetd, it determines which program the connection is destined for, spawns the particular process and delegates the socket to it (the program is invoked with the service socket as its standard input, output and error descriptors). Running inetd for servers that are not heavily used can reduce the overall system load, when compared to running each daemon individually in stand-alone mode.

Primarily, inetd is used to spawn other daemons, but several trivial protocols are handled directly, such as chargen, auth, and daytime.

This section will cover the basics in configuring inetd through its command-line options and its configuration file, /etc/inetd.conf.

29.2.2. Settings

inetd is initialized through the rc(8) system. The inetd_enable option is set to NO by default, but may be turned on by sysinstall during installation, depending on the configuration chosen by the user. Placing:

inetd_enable="YES"

or

inetd_enable="NO"

into /etc/rc.conf will enable or disable inetd starting at boot time. The command:

/etc/rc.d/inetd rcvar

can be run to display the current effective setting.

Additionally, different command-line options can be passed to inetd via the inetd_flags option.

29.2.3. Command-Line Options

Like most server daemons, inetd has a number of options that it can be passed in order to modify its behaviour. The full list of options reads:

inetd [-d] [-l] [-w] [-W] [-c maximum] [-C rate] [-a address | hostname] [-p filename] [-R rate] [-s maximum] [configuration file]

Options can be passed to inetd using the inetd_flags option in /etc/rc.conf. By default, inetd_flags is set to -wW -C 60, which turns on TCP wrapping for inetd’s services, and prevents any single IP address from requesting any service more than 60 times in any given minute.

Novice users may be pleased to note that these parameters usually do not need to be modified, although we mention the rate-limiting options below as they be useful should you find that you are receiving an excessive amount of connections. A full list of options can be found in the inetd(8) manual.

-c maximum

Specify the default maximum number of simultaneous invocations of each service; the default is unlimited. May be overridden on a per-service basis with the max-child parameter.

-C rate

Specify the default maximum number of times a service can be invoked from a single IP address in one minute; the default is unlimited. May be overridden on a per-service basis with the max-connections-per-ip-per-minute parameter.

-R rate

Specify the maximum number of times a service can be invoked in one minute; the default is 256. A rate of 0 allows an unlimited number of invocations.

-s maximum

Specify the maximum number of times a service can be invoked from a single IP address at any one time; the default is unlimited. May be overridden on a per-service basis with the max-child-per-ip parameter.

29.2.4. inetd.conf

Configuration of inetd is done via the file /etc/inetd.conf.

When a modification is made to /etc/inetd.conf, inetd can be forced to re-read its configuration file by running the command:

Παράδειγμα 1. Reloading the inetd configuration file
# /etc/rc.d/inetd reload

Each line of the configuration file specifies an individual daemon. Comments in the file are preceded by a "#". The format of each entry in /etc/inetd.conf is as follows:

service-name
socket-type
protocol
{wait|nowait}[/max-child[/max-connections-per-ip-per-minute[/max-child-per-ip]]]
user[:group][/login-class]
server-program
server-program-arguments

An example entry for the ftpd(8) daemon using IPv4 might read:

ftp   stream tcp   nowait root  /usr/libexec/ftpd    ftpd -l
service-name

This is the service name of the particular daemon. It must correspond to a service listed in /etc/services. This determines which port inetd must listen to. If a new service is being created, it must be placed in /etc/services first.

socket-type

Either stream, dgram, raw, or seqpacket. stream must be used for connection-based, TCP daemons, while dgram is used for daemons utilizing the UDP transport protocol.

protocol

One of the following:

ProtocolExplanation

tcp, tcp4

TCP IPv4

udp, udp4

UDP IPv4

tcp6

TCP IPv6

udp6

UDP IPv6

tcp46

Both TCP IPv4 and v6

udp46

Both UDP IPv4 and v6

{wait|nowait}[/max-child[/max-connections-per-ip-per-minute[/max-child-per-ip]]]

wait|nowait indicates whether the daemon invoked from inetd is able to handle its own socket or not. dgram socket types must use the wait option, while stream socket daemons, which are usually multi-threaded, should use nowait. wait usually hands off multiple sockets to a single daemon, while nowait spawns a child daemon for each new socket.

The maximum number of child daemons inetd may spawn can be set using the max-child option. If a limit of ten instances of a particular daemon is needed, a /10 would be placed after nowait. Specifying /0 allows an unlimited number of children

In addition to max-child, two other options which limit the maximum connections from a single place to a particular daemon can be enabled. max-connections-per-ip-per-minute limits the number of connections from any particular IP address per minutes, e.g. a value of ten would limit any particular IP address connecting to a particular service to ten attempts per minute. max-child-per-ip limits the number of children that can be started on behalf on any single IP address at any moment. These options are useful to prevent intentional or unintentional excessive resource consumption and Denial of Service (DoS) attacks to a machine.

In this field, either of wait or nowait is mandatory. max-child, max-connections-per-ip-per-minute and max-child-per-ip are optional.

A stream-type multi-threaded daemon without any max-child, max-connections-per-ip-per-minute or max-child-per-ip limits would simply be: nowait.

The same daemon with a maximum limit of ten daemons would read: nowait/10.

The same setup with a limit of twenty connections per IP address per minute and a maximum total limit of ten child daemons would read: nowait/10/20.

These options are utilized by the default settings of the fingerd(8) daemon, as seen here:

finger stream tcp   nowait/3/10 nobody /usr/libexec/fingerd fingerd -s

Finally, an example of this field with a maximum of 100 children in total, with a maximum of 5 for any one IP address would read: nowait/100/0/5.

user

This is the username that the particular daemon should run as. Most commonly, daemons run as the root user. For security purposes, it is common to find some servers running as the daemon user, or the least privileged nobody user.

server-program

The full path of the daemon to be executed when a connection is received. If the daemon is a service provided by inetd internally, then internal should be used.

server-program-arguments

This works in conjunction with server-program by specifying the arguments, starting with argv[0], passed to the daemon on invocation. If mydaemon -d is the command line, mydaemon -d would be the value of server-program-arguments. Again, if the daemon is an internal service, use internal here.

29.2.5. Security

Depending on the choices made at install time, many of inetd’s services may be enabled by default. If there is no apparent need for a particular daemon, consider disabling it. Place a "#" in front of the daemon in question in /etc/inetd.conf, and then reload the inetd configuration. Some daemons, such as fingerd, may not be desired at all because they provide information that may be useful to an attacker.

Some daemons are not security-conscious and have long, or non-existent, timeouts for connection attempts. This allows an attacker to slowly send connections to a particular daemon, thus saturating available resources. It may be a good idea to place max-connections-per-ip-per-minute, max-child or max-child-per-ip limitations on certain daemons if you find that you have too many connections.

By default, TCP wrapping is turned on. Consult the hosts_access(5) manual page for more information on placing TCP restrictions on various inetd invoked daemons.

29.2.6. Miscellaneous

daytime, time, echo, discard, chargen, and auth are all internally provided services of inetd.

The auth service provides identity network services, and is configurable to a certain degree, whilst the others are simply on or off.

Consult the inetd(8) manual page for more in-depth information.

29.3. Network File System (NFS)

Among the many different file systems that FreeBSD supports is the Network File System, also known as NFS. NFS allows a system to share directories and files with others over a network. By using NFS, users and programs can access files on remote systems almost as if they were local files.

Some of the most notable benefits that NFS can provide are:

 • Local workstations use less disk space because commonly used data can be stored on a single machine and still remain accessible to others over the network.

 • There is no need for users to have separate home directories on every network machine. Home directories could be set up on the NFS server and made available throughout the network.

 • Storage devices such as floppy disks, CDROM drives, and Zip® drives can be used by other machines on the network. This may reduce the number of removable media drives throughout the network.

29.3.1. How NFS Works

NFS consists of at least two main parts: a server and one or more clients. The client remotely accesses the data that is stored on the server machine. In order for this to function properly a few processes have to be configured and running.

The server has to be running the following daemons:

DaemonDescription

nfsd

The NFS daemon which services requests from the NFS clients.

mountd

The NFS mount daemon which carries out the requests that nfsd(8) passes on to it.

rpcbind

This daemon allows NFS clients to discover which port the NFS server is using.

The client can also run a daemon, known as nfsiod. The nfsiod daemon services the requests from the NFS server. This is optional, and improves performance, but is not required for normal and correct operation. See the nfsiod(8) manual page for more information.

29.3.2. Configuring NFS

NFS configuration is a relatively straightforward process. The processes that need to be running can all start at boot time with a few modifications to your /etc/rc.conf file.

On the NFS server, make sure that the following options are configured in the /etc/rc.conf file:

rpcbind_enable="YES"
nfs_server_enable="YES"
mountd_flags="-r"

mountd runs automatically whenever the NFS server is enabled.

On the client, make sure this option is present in /etc/rc.conf:

nfs_client_enable="YES"

The /etc/exports file specifies which file systems NFS should export (sometimes referred to as "share"). Each line in /etc/exports specifies a file system to be exported and which machines have access to that file system. Along with what machines have access to that file system, access options may also be specified. There are many such options that can be used in this file but only a few will be mentioned here. You can easily discover other options by reading over the exports(5) manual page.

Here are a few example /etc/exports entries:

The following examples give an idea of how to export file systems, although the settings may be different depending on your environment and network configuration. For instance, to export the /cdrom directory to three example machines that have the same domain name as the server (hence the lack of a domain name for each) or have entries in your /etc/hosts file. The -ro flag makes the exported file system read-only. With this flag, the remote system will not be able to write any changes to the exported file system.

/cdrom -ro host1 host2 host3

The following line exports /home to three hosts by IP address. This is a useful setup if you have a private network without a DNS server configured. Optionally the /etc/hosts file could be configured for internal hostnames; please review hosts(5) for more information. The -alldirs flag allows the subdirectories to be mount points. In other words, it will not mount the subdirectories but permit the client to mount only the directories that are required or needed.

/home -alldirs 10.0.0.2 10.0.0.3 10.0.0.4

The following line exports /a so that two clients from different domains may access the file system. The -maproot=root flag allows the root user on the remote system to write data on the exported file system as root. If the -maproot=root flag is not specified, then even if a user has root access on the remote system, he will not be able to modify files on the exported file system.

/a -maproot=root host.example.com box.example.org

In order for a client to access an exported file system, the client must have permission to do so. Make sure the client is listed in your /etc/exports file.

In /etc/exports, each line represents the export information for one file system to one host. A remote host can only be specified once per file system, and may only have one default entry. For example, assume that /usr is a single file system. The following /etc/exports would be invalid:

# Invalid when /usr is one file system
/usr/src  client
/usr/ports client

One file system, /usr, has two lines specifying exports to the same host, client. The correct format for this situation is:

/usr/src /usr/ports client

The properties of one file system exported to a given host must all occur on one line. Lines without a client specified are treated as a single host. This limits how you can export file systems, but for most people this is not an issue.

The following is an example of a valid export list, where /usr and /exports are local file systems:

# Export src and ports to client01 and client02, but only
# client01 has root privileges on it
/usr/src /usr/ports -maproot=root  client01
/usr/src /usr/ports        client02
# The client machines have root and can mount anywhere
# on /exports. Anyone in the world can mount /exports/obj read-only
/exports -alldirs -maproot=root   client01 client02
/exports/obj -ro

The mountd daemon must be forced to recheck the /etc/exports file whenever it has been modified, so the changes can take effect. This can be accomplished either by sending a HUP signal to the running daemon:

# kill -HUP `cat /var/run/mountd.pid`

or by invoking the mountd rc(8) script with the appropriate parameter:

# /etc/rc.d/mountd onereload

Please refer to Χρησιμοποιώντας Το Σύστημα rc Στο FreeBSD for more information about using rc scripts.

Alternatively, a reboot will make FreeBSD set everything up properly. A reboot is not necessary though. Executing the following commands as root should start everything up.

On the NFS server:

# rpcbind
# nfsd -u -t -n 4
# mountd -r

On the NFS client:

# nfsiod -n 4

Now everything should be ready to actually mount a remote file system. In these examples the server’s name will be server and the client’s name will be client. If you only want to temporarily mount a remote file system or would rather test the configuration, just execute a command like this as root on the client:

# mount server:/home /mnt

This will mount the /home directory on the server at /mnt on the client. If everything is set up correctly you should be able to enter /mnt on the client and see all the files that are on the server.

If you want to automatically mount a remote file system each time the computer boots, add the file system to the /etc/fstab file. Here is an example:

server:/home	/mnt	nfs	rw	0	0

The fstab(5) manual page lists all the available options.

29.3.3. Locking

Some applications (e.g. mutt) require file locking to operate correctly. In the case of NFS, rpc.lockd can be used for file locking. To enable it, add the following to the /etc/rc.conf file on both client and server (it is assumed that the NFS client and server are configured already):

rpc_lockd_enable="YES"
rpc_statd_enable="YES"

Start the application by using:

# /etc/rc.d/nfslocking start

If real locking between the NFS clients and NFS server is not required, it is possible to let the NFS client do locking locally by passing -L to mount_nfs(8). Refer to the mount_nfs(8) manual page for further details.

29.3.4. Practical Uses

NFS has many practical uses. Some of the more common ones are listed below:

 • Set several machines to share a CDROM or other media among them. This is cheaper and often a more convenient method to install software on multiple machines.

 • On large networks, it might be more convenient to configure a central NFS server in which to store all the user home directories. These home directories can then be exported to the network so that users would always have the same home directory, regardless of which workstation they log in to.

 • Several machines could have a common /usr/ports/distfiles directory. That way, when you need to install a port on several machines, you can quickly access the source without downloading it on each machine.

29.3.5. Automatic Mounts with amd

amd(8) (the automatic mounter daemon) automatically mounts a remote file system whenever a file or directory within that file system is accessed. Filesystems that are inactive for a period of time will also be automatically unmounted by amd. Using amd provides a simple alternative to permanent mounts, as permanent mounts are usually listed in /etc/fstab.

amd operates by attaching itself as an NFS server to the /host and /net directories. When a file is accessed within one of these directories, amd looks up the corresponding remote mount and automatically mounts it. /net is used to mount an exported file system from an IP address, while /host is used to mount an export from a remote hostname.

An access to a file within /host/foobar/usr would tell amd to attempt to mount the /usr export on the host foobar.

Παράδειγμα 2. Mounting an Export with amd

You can view the available mounts of a remote host with the showmount command. For example, to view the mounts of a host named foobar, you can use:

% showmount -e foobar
Exports list on foobar:
/usr                10.10.10.0
/a                 10.10.10.0
% cd /host/foobar/usr

As seen in the example, the showmount shows /usr as an export. When changing directories to /host/foobar/usr, amd attempts to resolve the hostname foobar and automatically mount the desired export.

amd can be started by the startup scripts by placing the following lines in /etc/rc.conf:

amd_enable="YES"

Additionally, custom flags can be passed to amd from the amd_flags option. By default, amd_flags is set to:

amd_flags="-a /.amd_mnt -l syslog /host /etc/amd.map /net /etc/amd.map"

The /etc/amd.map file defines the default options that exports are mounted with. The /etc/amd.conf file defines some of the more advanced features of amd.

Consult the amd(8) and amd.conf(8) manual pages for more information.

29.3.6. Problems Integrating with Other Systems

Certain Ethernet adapters for ISA PC systems have limitations which can lead to serious network problems, particularly with NFS. This difficulty is not specific to FreeBSD, but FreeBSD systems are affected by it.

The problem nearly always occurs when (FreeBSD) PC systems are networked with high-performance workstations, such as those made by Silicon Graphics, Inc., and Sun Microsystems, Inc. The NFS mount will work fine, and some operations may succeed, but suddenly the server will seem to become unresponsive to the client, even though requests to and from other systems continue to be processed. This happens to the client system, whether the client is the FreeBSD system or the workstation. On many systems, there is no way to shut down the client gracefully once this problem has manifested itself. The only solution is often to reset the client, because the NFS situation cannot be resolved.

Though the "correct" solution is to get a higher performance and capacity Ethernet adapter for the FreeBSD system, there is a simple workaround that will allow satisfactory operation. If the FreeBSD system is the server, include the option -w=1024 on the mount from the client. If the FreeBSD system is the client, then mount the NFS file system with the option -r=1024. These options may be specified using the fourth field of the fstab entry on the client for automatic mounts, or by using the -o parameter of the mount(8) command for manual mounts.

It should be noted that there is a different problem, sometimes mistaken for this one, when the NFS servers and clients are on different networks. If that is the case, make certain that your routers are routing the necessary UDP information, or you will not get anywhere, no matter what else you are doing.

In the following examples, fastws is the host (interface) name of a high-performance workstation, and freebox is the host (interface) name of a FreeBSD system with a lower-performance Ethernet adapter. Also, /sharedfs will be the exported NFS file system (see exports(5)), and /project will be the mount point on the client for the exported file system. In all cases, note that additional options, such as hard or soft and bg may be desirable in your application.

Examples for the FreeBSD system (freebox) as the client in /etc/fstab on freebox:

fastws:/sharedfs /project nfs rw,-r=1024 0 0

As a manual mount command on freebox:

# mount -t nfs -o -r=1024 fastws:/sharedfs /project

Examples for the FreeBSD system as the server in /etc/fstab on fastws:

freebox:/sharedfs /project nfs rw,-w=1024 0 0

As a manual mount command on fastws:

# mount -t nfs -o -w=1024 freebox:/sharedfs /project

Nearly any 16-bit Ethernet adapter will allow operation without the above restrictions on the read or write size.

For anyone who cares, here is what happens when the failure occurs, which also explains why it is unrecoverable. NFS typically works with a "block" size of 8 K (though it may do fragments of smaller sizes). Since the maximum Ethernet packet is around 1500 bytes, the NFS "block" gets split into multiple Ethernet packets, even though it is still a single unit to the upper-level code, and must be received, assembled, and acknowledged as a unit. The high-performance workstations can pump out the packets which comprise the NFS unit one right after the other, just as close together as the standard allows. On the smaller, lower capacity cards, the later packets overrun the earlier packets of the same unit before they can be transferred to the host and the unit as a whole cannot be reconstructed or acknowledged. As a result, the workstation will time out and try again, but it will try again with the entire 8 K unit, and the process will be repeated, ad infinitum.

By keeping the unit size below the Ethernet packet size limitation, we ensure that any complete Ethernet packet received can be acknowledged individually, avoiding the deadlock situation.

Overruns may still occur when a high-performance workstations is slamming data out to a PC system, but with the better cards, such overruns are not guaranteed on NFS "units". When an overrun occurs, the units affected will be retransmitted, and there will be a fair chance that they will be received, assembled, and acknowledged.

29.4. Network Information System (NIS/YP)

29.4.1. What Is It?

NIS, which stands for Network Information Services, was developed by Sun Microsystems to centralize administration of UNIX® (originally SunOS™) systems. It has now essentially become an industry standard; all major UNIX® like systems (Solaris™, HP-UX, AIX®, Linux, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, etc) support NIS.

NIS was formerly known as Yellow Pages, but because of trademark issues, Sun changed the name. The old term (and yp) is still often seen and used.

It is a RPC-based client/server system that allows a group of machines within an NIS domain to share a common set of configuration files. This permits a system administrator to set up NIS client systems with only minimal configuration data and add, remove or modify configuration data from a single location.

It is similar to the Windows NT® domain system; although the internal implementation of the two are not at all similar, the basic functionality can be compared.

29.4.2. Terms/Processes You Should Know

There are several terms and several important user processes that you will come across when attempting to implement NIS on FreeBSD, whether you are trying to create an NIS server or act as an NIS client:

TermDescription

NIS domainname

An NIS master server and all of its clients (including its slave servers) have a NIS domainname. Similar to an Windows NT® domain name, the NIS domainname does not have anything to do with DNS.

rpcbind

Must be running in order to enable RPC (Remote Procedure Call, a network protocol used by NIS). If rpcbind is not running, it will be impossible to run an NIS server, or to act as an NIS client.

ypbind

"Binds" an NIS client to its NIS server. It will take the NIS domainname from the system, and using RPC, connect to the server. ypbind is the core of client-server communication in an NIS environment; if ypbind dies on a client machine, it will not be able to access the NIS server.

ypserv

Should only be running on NIS servers; this is the NIS server process itself. If ypserv(8) dies, then the server will no longer be able to respond to NIS requests (hopefully, there is a slave server to take over for it). There are some implementations of NIS (but not the FreeBSD one), that do not try to reconnect to another server if the server it used before dies. Often, the only thing that helps in this case is to restart the server process (or even the whole server) or the ypbind process on the client.

rpc.yppasswdd

Another process that should only be running on NIS master servers; this is a daemon that will allow NIS clients to change their NIS passwords. If this daemon is not running, users will have to login to the NIS master server and change their passwords there.

29.4.3. How Does It Work?

There are three types of hosts in an NIS environment: master servers, slave servers, and clients. Servers act as a central repository for host configuration information. Master servers hold the authoritative copy of this information, while slave servers mirror this information for redundancy. Clients rely on the servers to provide this information to them.

Information in many files can be shared in this manner. The master.passwd, group, and hosts files are commonly shared via NIS. Whenever a process on a client needs information that would normally be found in these files locally, it makes a query to the NIS server that it is bound to instead.

29.4.3.1. Machine Types

 • A NIS master server. This server, analogous to a Windows NT® primary domain controller, maintains the files used by all of the NIS clients. The passwd, group, and other various files used by the NIS clients live on the master server.

  It is possible for one machine to be an NIS master server for more than one NIS domain. However, this will not be covered in this introduction, which assumes a relatively small-scale NIS environment.

 • NIS slave servers. Similar to the Windows NT® backup domain controllers, NIS slave servers maintain copies of the NIS master’s data files. NIS slave servers provide the redundancy, which is needed in important environments. They also help to balance the load of the master server: NIS Clients always attach to the NIS server whose response they get first, and this includes slave-server-replies.

 • NIS clients. NIS clients, like most Windows NT® workstations, authenticate against the NIS server (or the Windows NT® domain controller in the Windows NT® workstations case) to log on.

29.4.4. Using NIS/YP

This section will deal with setting up a sample NIS environment.

29.4.4.1. Planning

Let us assume that you are the administrator of a small university lab. This lab, which consists of 15 FreeBSD machines, currently has no centralized point of administration; each machine has its own /etc/passwd and /etc/master.passwd. These files are kept in sync with each other only through manual intervention; currently, when you add a user to the lab, you must run adduser on all 15 machines. Clearly, this has to change, so you have decided to convert the lab to use NIS, using two of the machines as servers.

Therefore, the configuration of the lab now looks something like:

Machine nameIP addressMachine role

ellington

10.0.0.2

NIS master

coltrane

10.0.0.3

NIS slave

basie

10.0.0.4

Faculty workstation

bird

10.0.0.5

Client machine

cli[1-11]

10.0.0.[6-17]

Other client machines

If you are setting up a NIS scheme for the first time, it is a good idea to think through how you want to go about it. No matter what the size of your network, there are a few decisions that need to be made.

29.4.4.1.1. Choosing a NIS Domain Name

This might not be the "domainname" that you are used to. It is more accurately called the "NIS domainname". When a client broadcasts its requests for info, it includes the name of the NIS domain that it is part of. This is how multiple servers on one network can tell which server should answer which request. Think of the NIS domainname as the name for a group of hosts that are related in some way.

Some organizations choose to use their Internet domainname for their NIS domainname. This is not recommended as it can cause confusion when trying to debug network problems. The NIS domainname should be unique within your network and it is helpful if it describes the group of machines it represents. For example, the Art department at Acme Inc. might be in the "acme-art" NIS domain. For this example, assume you have chosen the name test-domain.

However, some operating systems (notably SunOS™) use their NIS domain name as their Internet domain name. If one or more machines on your network have this restriction, you must use the Internet domain name as your NIS domain name.

29.4.4.1.2. Physical Server Requirements

There are several things to keep in mind when choosing a machine to use as a NIS server. One of the unfortunate things about NIS is the level of dependency the clients have on the server. If a client cannot contact the server for its NIS domain, very often the machine becomes unusable. The lack of user and group information causes most systems to temporarily freeze up. With this in mind you should make sure to choose a machine that will not be prone to being rebooted regularly, or one that might be used for development. The NIS server should ideally be a stand alone machine whose sole purpose in life is to be an NIS server. If you have a network that is not very heavily used, it is acceptable to put the NIS server on a machine running other services, just keep in mind that if the NIS server becomes unavailable, it will affect all of your NIS clients adversely.

29.4.4.2. NIS Servers

The canonical copies of all NIS information are stored on a single machine called the NIS master server. The databases used to store the information are called NIS maps. In FreeBSD, these maps are stored in /var/yp/[domainname] where [domainname] is the name of the NIS domain being served. A single NIS server can support several domains at once, therefore it is possible to have several such directories, one for each supported domain. Each domain will have its own independent set of maps.

NIS master and slave servers handle all NIS requests with the ypserv daemon. ypserv is responsible for receiving incoming requests from NIS clients, translating the requested domain and map name to a path to the corresponding database file and transmitting data from the database back to the client.

29.4.4.2.1. Setting Up a NIS Master Server

Setting up a master NIS server can be relatively straight forward, depending on your needs. FreeBSD comes with support for NIS out-of-the-box. All you need is to add the following lines to /etc/rc.conf, and FreeBSD will do the rest for you.

nisdomainname="test-domain"

This line will set the NIS domainname to test-domain upon network setup (e.g. after reboot).

nis_server_enable="YES"

This will tell FreeBSD to start up the NIS server processes when the networking is next brought up.

nis_yppasswdd_enable="YES"

This will enable the rpc.yppasswdd daemon which, as mentioned above, will allow users to change their NIS password from a client machine.

Depending on your NIS setup, you may need to add further entries. See the section about NIS servers that are also NIS clients, below, for details.

Now, all you have to do is to run the command /etc/netstart as superuser. It will set up everything for you, using the values you defined in /etc/rc.conf.

29.4.4.2.2. Initializing the NIS Maps

The NIS maps are database files, that are kept in the /var/yp directory. They are generated from configuration files in the /etc directory of the NIS master, with one exception: the /etc/master.passwd file. This is for a good reason, you do not want to propagate passwords to your root and other administrative accounts to all the servers in the NIS domain. Therefore, before we initialize the NIS maps, you should:

# cp /etc/master.passwd /var/yp/master.passwd
# cd /var/yp
# vi master.passwd

You should remove all entries regarding system accounts (bin, tty, kmem, games, etc), as well as any accounts that you do not want to be propagated to the NIS clients (for example root and any other UID 0 (superuser) accounts).

Make sure the /var/yp/master.passwd is neither group nor world readable (mode 600)! Use the chmod command, if appropriate.

When you have finished, it is time to initialize the NIS maps! FreeBSD includes a script named ypinit to do this for you (see its manual page for more information). Note that this script is available on most UNIX® Operating Systems, but not on all. On Digital UNIX/Compaq Tru64 UNIX it is called ypsetup. Because we are generating maps for an NIS master, we are going to pass the -m option to ypinit. To generate the NIS maps, assuming you already performed the steps above, run:

ellington# ypinit -m test-domain
Server Type: MASTER Domain: test-domain
Creating an YP server will require that you answer a few questions.
Questions will all be asked at the beginning of the procedure.
Do you want this procedure to quit on non-fatal errors? [y/n: n] n
Ok, please remember to go back and redo manually whatever fails.
If you don't, something might not work.
At this point, we have to construct a list of this domains YP servers.
rod.darktech.org is already known as master server.
Please continue to add any slave servers, one per line. When you are
done with the list, type a <control D>.
master server  : ellington
next host to add: coltrane
next host to add: ^D
The current list of NIS servers looks like this:
ellington
coltrane
Is this correct? [y/n: y] y

[..output from map generation..]

NIS Map update completed.
ellington has been setup as an YP master server without any errors.

ypinit should have created /var/yp/Makefile from /var/yp/Makefile.dist. When created, this file assumes that you are operating in a single server NIS environment with only FreeBSD machines. Since test-domain has a slave server as well, you must edit /var/yp/Makefile:

ellington# vi /var/yp/Makefile

You should comment out the line that says

NOPUSH = "True"

(if it is not commented out already).

29.4.4.2.3. Setting up a NIS Slave Server

Setting up an NIS slave server is even more simple than setting up the master. Log on to the slave server and edit the file /etc/rc.conf as you did before. The only difference is that we now must use the -s option when running ypinit. The -s option requires the name of the NIS master be passed to it as well, so our command line looks like:

coltrane# ypinit -s ellington test-domain

Server Type: SLAVE Domain: test-domain Master: ellington

Creating an YP server will require that you answer a few questions.
Questions will all be asked at the beginning of the procedure.

Do you want this procedure to quit on non-fatal errors? [y/n: n] n

Ok, please remember to go back and redo manually whatever fails.
If you don't, something might not work.
There will be no further questions. The remainder of the procedure
should take a few minutes, to copy the databases from ellington.
Transferring netgroup...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring netgroup.byuser...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring netgroup.byhost...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring master.passwd.byuid...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring passwd.byuid...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring passwd.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring group.bygid...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring group.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring services.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring rpc.bynumber...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring rpc.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring protocols.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring master.passwd.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring networks.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring networks.byaddr...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring netid.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring hosts.byaddr...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring protocols.bynumber...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring ypservers...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring hosts.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred

coltrane has been setup as an YP slave server without any errors.
Don't forget to update map ypservers on ellington.

You should now have a directory called /var/yp/test-domain. Copies of the NIS master server’s maps should be in this directory. You will need to make sure that these stay updated. The following /etc/crontab entries on your slave servers should do the job:

20   *    *    *    *    root  /usr/libexec/ypxfr passwd.byname
21   *    *    *    *    root  /usr/libexec/ypxfr passwd.byuid

These two lines force the slave to sync its maps with the maps on the master server. Although these entries are not mandatory, since the master server attempts to ensure any changes to its NIS maps are communicated to its slaves and because password information is vital to systems depending on the server, it is a good idea to force the updates. This is more important on busy networks where map updates might not always complete.

Now, run the command /etc/netstart on the slave server as well, which again starts the NIS server.

29.4.4.3. NIS Clients

An NIS client establishes what is called a binding to a particular NIS server using the ypbind daemon. ypbind checks the system’s default domain (as set by the domainname command), and begins broadcasting RPC requests on the local network. These requests specify the name of the domain for which ypbind is attempting to establish a binding. If a server that has been configured to serve the requested domain receives one of the broadcasts, it will respond to ypbind, which will record the server’s address. If there are several servers available (a master and several slaves, for example), ypbind will use the address of the first one to respond. From that point on, the client system will direct all of its NIS requests to that server. ypbind will occasionally "ping" the server to make sure it is still up and running. If it fails to receive a reply to one of its pings within a reasonable amount of time, ypbind will mark the domain as unbound and begin broadcasting again in the hopes of locating another server.

29.4.4.3.1. Setting Up a NIS Client

Setting up a FreeBSD machine to be a NIS client is fairly straightforward.

 1. Edit the file /etc/rc.conf and add the following lines in order to set the NIS domainname and start ypbind upon network startup:

  nisdomainname="test-domain"
  nis_client_enable="YES"
 2. To import all possible password entries from the NIS server, remove all user accounts from your /etc/master.passwd file and use vipw to add the following line to the end of the file:

  +:::::::::

  This line will afford anyone with a valid account in the NIS server’s password maps an account. There are many ways to configure your NIS client by changing this line. See the netgroups section below for more information. For more detailed reading see O’Reilly’s book on Managing NFS and NIS.

  You should keep at least one local account (i.e. not imported via NIS) in your /etc/master.passwd and this account should also be a member of the group wheel. If there is something wrong with NIS, this account can be used to log in remotely, become root, and fix things.

 3. To import all possible group entries from the NIS server, add this line to your /etc/group file:

  +:*::

After completing these steps, you should be able to run ypcat passwd and see the NIS server’s passwd map.

29.4.5. NIS Security

In general, any remote user can issue an RPC to ypserv(8) and retrieve the contents of your NIS maps, provided the remote user knows your domainname. To prevent such unauthorized transactions, ypserv(8) supports a feature called "securenets" which can be used to restrict access to a given set of hosts. At startup, ypserv(8) will attempt to load the securenets information from a file called /var/yp/securenets.

This path varies depending on the path specified with the -p option. This file contains entries that consist of a network specification and a network mask separated by white space. Lines starting with "#" are considered to be comments. A sample securenets file might look like this:

# allow connections from local host -- mandatory
127.0.0.1   255.255.255.255
# allow connections from any host
# on the 192.168.128.0 network
192.168.128.0 255.255.255.0
# allow connections from any host
# between 10.0.0.0 to 10.0.15.255
# this includes the machines in the testlab
10.0.0.0   255.255.240.0

If ypserv(8) receives a request from an address that matches one of these rules, it will process the request normally. If the address fails to match a rule, the request will be ignored and a warning message will be logged. If the /var/yp/securenets file does not exist, ypserv will allow connections from any host.

The ypserv program also has support for Wietse Venema’s TCP Wrapper package. This allows the administrator to use the TCP Wrapper configuration files for access control instead of /var/yp/securenets.

While both of these access control mechanisms provide some security, they, like the privileged port test, are vulnerable to "IP spoofing" attacks. All NIS-related traffic should be blocked at your firewall.

Servers using /var/yp/securenets may fail to serve legitimate NIS clients with archaic TCP/IP implementations. Some of these implementations set all host bits to zero when doing broadcasts and/or fail to observe the subnet mask when calculating the broadcast address. While some of these problems can be fixed by changing the client configuration, other problems may force the retirement of the client systems in question or the abandonment of /var/yp/securenets.

Using /var/yp/securenets on a server with such an archaic implementation of TCP/IP is a really bad idea and will lead to loss of NIS functionality for large parts of your network.

The use of the TCP Wrapper package increases the latency of your NIS server. The additional delay may be long enough to cause timeouts in client programs, especially in busy networks or with slow NIS servers. If one or more of your client systems suffers from these symptoms, you should convert the client systems in question into NIS slave servers and force them to bind to themselves.

29.4.6. Barring Some Users from Logging On

In our lab, there is a machine basie that is supposed to be a faculty only workstation. We do not want to take this machine out of the NIS domain, yet the passwd file on the master NIS server contains accounts for both faculty and students. What can we do?

There is a way to bar specific users from logging on to a machine, even if they are present in the NIS database. To do this, all you must do is add -username to the end of the /etc/master.passwd file on the client machine, where username is the username of the user you wish to bar from logging in. This should preferably be done using vipw, since vipw will sanity check your changes to /etc/master.passwd, as well as automatically rebuild the password database when you finish editing. For example, if we wanted to bar user bill from logging on to basie we would:

basie# vipw
[add -bill to the end, exit]
vipw: rebuilding the database...
vipw: done

basie# cat /etc/master.passwd

root:[password]:0:0::0:0:The super-user:/root:/bin/csh
toor:[password]:0:0::0:0:The other super-user:/root:/bin/sh
daemon:*:1:1::0:0:Owner of many system processes:/root:/sbin/nologin
operator:*:2:5::0:0:System &:/:/sbin/nologin
bin:*:3:7::0:0:Binaries Commands and Source,,,:/:/sbin/nologin
tty:*:4:65533::0:0:Tty Sandbox:/:/sbin/nologin
kmem:*:5:65533::0:0:KMem Sandbox:/:/sbin/nologin
games:*:7:13::0:0:Games pseudo-user:/usr/games:/sbin/nologin
news:*:8:8::0:0:News Subsystem:/:/sbin/nologin
man:*:9:9::0:0:Mister Man Pages:/usr/shared/man:/sbin/nologin
bind:*:53:53::0:0:Bind Sandbox:/:/sbin/nologin
uucp:*:66:66::0:0:UUCP pseudo-user:/var/spool/uucppublic:/usr/libexec/uucp/uucico
xten:*:67:67::0:0:X-10 daemon:/usr/local/xten:/sbin/nologin
pop:*:68:6::0:0:Post Office Owner:/nonexistent:/sbin/nologin
nobody:*:65534:65534::0:0:Unprivileged user:/nonexistent:/sbin/nologin
+:::::::::
-bill

basie#

29.4.7. Using Netgroups

The method shown in the previous section works reasonably well if you need special rules for a very small number of users and/or machines. On larger networks, you will forget to bar some users from logging onto sensitive machines, or you may even have to modify each machine separately, thus losing the main benefit of NIS: centralized administration.

The NIS developers' solution for this problem is called netgroups. Their purpose and semantics can be compared to the normal groups used by UNIX® file systems. The main differences are the lack of a numeric ID and the ability to define a netgroup by including both user accounts and other netgroups.

Netgroups were developed to handle large, complex networks with hundreds of users and machines. On one hand, this is a Good Thing if you are forced to deal with such a situation. On the other hand, this complexity makes it almost impossible to explain netgroups with really simple examples. The example used in the remainder of this section demonstrates this problem.

Let us assume that your successful introduction of NIS in your laboratory caught your superiors' interest. Your next job is to extend your NIS domain to cover some of the other machines on campus. The two tables contain the names of the new users and new machines as well as brief descriptions of them.

User Name(s)Description

alpha, beta

Normal employees of the IT department

charlie, delta

The new apprentices of the IT department

echo, foxtrott, golf, …​

Ordinary employees

able, baker, …​

The current interns

Machine Name(s)Description

war, death, famine, pollution

Your most important servers. Only the IT employees are allowed to log onto these machines.

pride, greed, envy, wrath, lust, sloth

Less important servers. All members of the IT department are allowed to login onto these machines.

one, two, three, four, …​

Ordinary workstations. Only the real employees are allowed to use these machines.

trashcan

A very old machine without any critical data. Even the intern is allowed to use this box.

If you tried to implement these restrictions by separately blocking each user, you would have to add one -user line to each system’s passwd for each user who is not allowed to login onto that system. If you forget just one entry, you could be in trouble. It may be feasible to do this correctly during the initial setup, however you will eventually forget to add the lines for new users during day-to-day operations. After all, Murphy was an optimist.

Handling this situation with netgroups offers several advantages. Each user need not be handled separately; you assign a user to one or more netgroups and allow or forbid logins for all members of the netgroup. If you add a new machine, you will only have to define login restrictions for netgroups. If a new user is added, you will only have to add the user to one or more netgroups. Those changes are independent of each other: no more "for each combination of user and machine do…​" If your NIS setup is planned carefully, you will only have to modify exactly one central configuration file to grant or deny access to machines.

The first step is the initialization of the NIS map netgroup. FreeBSD’s ypinit(8) does not create this map by default, but its NIS implementation will support it once it has been created. To create an empty map, simply type

ellington# vi /var/yp/netgroup

and start adding content. For our example, we need at least four netgroups: IT employees, IT apprentices, normal employees and interns.

IT_EMP (,alpha,test-domain)  (,beta,test-domain)
IT_APP (,charlie,test-domain) (,delta,test-domain)
USERS  (,echo,test-domain)   (,foxtrott,test-domain) \
    (,golf,test-domain)
INTERNS (,able,test-domain)   (,baker,test-domain)

IT_EMP, IT_APP etc. are the names of the netgroups. Each bracketed group adds one or more user accounts to it. The three fields inside a group are:

 1. The name of the host(s) where the following items are valid. If you do not specify a hostname, the entry is valid on all hosts. If you do specify a hostname, you will enter a realm of darkness, horror and utter confusion.

 2. The name of the account that belongs to this netgroup.

 3. The NIS domain for the account. You can import accounts from other NIS domains into your netgroup if you are one of the unlucky fellows with more than one NIS domain.

Each of these fields can contain wildcards. See netgroup(5) for details.

Netgroup names longer than 8 characters should not be used, especially if you have machines running other operating systems within your NIS domain. The names are case sensitive; using capital letters for your netgroup names is an easy way to distinguish between user, machine and netgroup names.

Some NIS clients (other than FreeBSD) cannot handle netgroups with a large number of entries. For example, some older versions of SunOS™ start to cause trouble if a netgroup contains more than 15 entries. You can circumvent this limit by creating several sub-netgroups with 15 users or less and a real netgroup that consists of the sub-netgroups:

BIGGRP1 (,joe1,domain) (,joe2,domain) (,joe3,domain) [...]
BIGGRP2 (,joe16,domain) (,joe17,domain) [...]
BIGGRP3 (,joe31,domain) (,joe32,domain)
BIGGROUP BIGGRP1 BIGGRP2 BIGGRP3

You can repeat this process if you need more than 225 users within a single netgroup.

Activating and distributing your new NIS map is easy:

ellington# cd /var/yp
ellington# make

This will generate the three NIS maps netgroup, netgroup.byhost and netgroup.byuser. Use ypcat(1) to check if your new NIS maps are available:

ellington% ypcat -k netgroup
ellington% ypcat -k netgroup.byhost
ellington% ypcat -k netgroup.byuser

The output of the first command should resemble the contents of /var/yp/netgroup. The second command will not produce output if you have not specified host-specific netgroups. The third command can be used to get the list of netgroups for a user.

The client setup is quite simple. To configure the server war, you only have to start vipw(8) and replace the line

+:::::::::

with

+@IT_EMP:::::::::

Now, only the data for the users defined in the netgroup IT_EMP is imported into war's password database and only these users are allowed to login.

Unfortunately, this limitation also applies to the ~ function of the shell and all routines converting between user names and numerical user IDs. In other words, cd ~user will not work, ls -l will show the numerical ID instead of the username and find . -user joe -print will fail with No such user. To fix this, you will have to import all user entries without allowing them to login onto your servers.

This can be achieved by adding another line to /etc/master.passwd. This line should contain:

+:::::::::/sbin/nologin, meaning "Import all entries but replace the shell with /sbin/nologin in the imported entries". You can replace any field in the passwd entry by placing a default value in your /etc/master.passwd.

Make sure that the line :::::::::/sbin/nologin` is placed after `@IT_EMP:::::::::. Otherwise, all user accounts imported from NIS will have /sbin/nologin as their login shell.

After this change, you will only have to change one NIS map if a new employee joins the IT department. You could use a similar approach for the less important servers by replacing the old +::::::::: in their local version of /etc/master.passwd with something like this:

+@IT_EMP:::::::::
+@IT_APP:::::::::
+:::::::::/sbin/nologin

The corresponding lines for the normal workstations could be:

+@IT_EMP:::::::::
+@USERS:::::::::
+:::::::::/sbin/nologin

And everything would be fine until there is a policy change a few weeks later: The IT department starts hiring interns. The IT interns are allowed to use the normal workstations and the less important servers; and the IT apprentices are allowed to login onto the main servers. You add a new netgroup IT_INTERN, add the new IT interns to this netgroup and start to change the configuration on each and every machine…​ As the old saying goes: "Errors in centralized planning lead to global mess".

NIS' ability to create netgroups from other netgroups can be used to prevent situations like these. One possibility is the creation of role-based netgroups. For example, you could create a netgroup called BIGSRV to define the login restrictions for the important servers, another netgroup called SMALLSRV for the less important servers and a third netgroup called USERBOX for the normal workstations. Each of these netgroups contains the netgroups that are allowed to login onto these machines. The new entries for your NIS map netgroup should look like this:

BIGSRV  IT_EMP IT_APP
SMALLSRV IT_EMP IT_APP ITINTERN
USERBOX  IT_EMP ITINTERN USERS

This method of defining login restrictions works reasonably well if you can define groups of machines with identical restrictions. Unfortunately, this is the exception and not the rule. Most of the time, you will need the ability to define login restrictions on a per-machine basis.

Machine-specific netgroup definitions are the other possibility to deal with the policy change outlined above. In this scenario, the /etc/master.passwd of each box contains two lines starting with "+". The first of them adds a netgroup with the accounts allowed to login onto this machine, the second one adds all other accounts with /sbin/nologin as shell. It is a good idea to use the "ALL-CAPS" version of the machine name as the name of the netgroup. In other words, the lines should look like this:

+@BOXNAME:::::::::
+:::::::::/sbin/nologin

Once you have completed this task for all your machines, you will not have to modify the local versions of /etc/master.passwd ever again. All further changes can be handled by modifying the NIS map. Here is an example of a possible netgroup map for this scenario with some additional goodies:

# Define groups of users first
IT_EMP  (,alpha,test-domain)  (,beta,test-domain)
IT_APP  (,charlie,test-domain) (,delta,test-domain)
DEPT1   (,echo,test-domain)   (,foxtrott,test-domain)
DEPT2   (,golf,test-domain)   (,hotel,test-domain)
DEPT3   (,india,test-domain)  (,juliet,test-domain)
ITINTERN (,kilo,test-domain)   (,lima,test-domain)
D_INTERNS (,able,test-domain)   (,baker,test-domain)
#
# Now, define some groups based on roles
USERS   DEPT1  DEPT2   DEPT3
BIGSRV  IT_EMP IT_APP
SMALLSRV IT_EMP IT_APP  ITINTERN
USERBOX  IT_EMP ITINTERN USERS
#
# And a groups for a special tasks
# Allow echo and golf to access our anti-virus-machine
SECURITY IT_EMP (,echo,test-domain) (,golf,test-domain)
#
# machine-based netgroups
# Our main servers
WAR    BIGSRV
FAMINE  BIGSRV
# User india needs access to this server
POLLUTION BIGSRV (,india,test-domain)
#
# This one is really important and needs more access restrictions
DEATH   IT_EMP
#
# The anti-virus-machine mentioned above
ONE    SECURITY
#
# Restrict a machine to a single user
TWO    (,hotel,test-domain)
# [...more groups to follow]

If you are using some kind of database to manage your user accounts, you should be able to create the first part of the map with your database’s report tools. This way, new users will automatically have access to the boxes.

One last word of caution: It may not always be advisable to use machine-based netgroups. If you are deploying a couple of dozen or even hundreds of identical machines for student labs, you should use role-based netgroups instead of machine-based netgroups to keep the size of the NIS map within reasonable limits.

29.4.8. Important Things to Remember

There are still a couple of things that you will need to do differently now that you are in an NIS environment.

 • Every time you wish to add a user to the lab, you must add it to the master NIS server only, and you must remember to rebuild the NIS maps. If you forget to do this, the new user will not be able to login anywhere except on the NIS master. For example, if we needed to add a new user jsmith to the lab, we would:

  # pw useradd jsmith
  # cd /var/yp
  # make test-domain

  You could also run adduser jsmith instead of pw useradd jsmith.

 • Keep the administration accounts out of the NIS maps. You do not want to be propagating administrative accounts and passwords to machines that will have users that should not have access to those accounts.

 • Keep the NIS master and slave secure, and minimize their downtime. If somebody either hacks or simply turns off these machines, they have effectively rendered many people without the ability to login to the lab.

  This is the chief weakness of any centralized administration system. If you do not protect your NIS servers, you will have a lot of angry users!

29.4.9. NIS v1 Compatibility

FreeBSD’s ypserv has some support for serving NIS v1 clients. FreeBSD’s NIS implementation only uses the NIS v2 protocol, however other implementations include support for the v1 protocol for backwards compatibility with older systems. The ypbind daemons supplied with these systems will try to establish a binding to an NIS v1 server even though they may never actually need it (and they may persist in broadcasting in search of one even after they receive a response from a v2 server). Note that while support for normal client calls is provided, this version of ypserv does not handle v1 map transfer requests; consequently, it cannot be used as a master or slave in conjunction with older NIS servers that only support the v1 protocol. Fortunately, there probably are not any such servers still in use today.

29.4.10. NIS Servers That Are Also NIS Clients

Care must be taken when running ypserv in a multi-server domain where the server machines are also NIS clients. It is generally a good idea to force the servers to bind to themselves rather than allowing them to broadcast bind requests and possibly become bound to each other. Strange failure modes can result if one server goes down and others are dependent upon it. Eventually all the clients will time out and attempt to bind to other servers, but the delay involved can be considerable and the failure mode is still present since the servers might bind to each other all over again.

You can force a host to bind to a particular server by running ypbind with the -S flag. If you do not want to do this manually each time you reboot your NIS server, you can add the following lines to your /etc/rc.conf:

nis_client_enable="YES"	# run client stuff as well
nis_client_flags="-S NIS domain,server"

See ypbind(8) for further information.

29.4.11. Password Formats

One of the most common issues that people run into when trying to implement NIS is password format compatibility. If your NIS server is using DES encrypted passwords, it will only support clients that are also using DES. For example, if you have Solaris™ NIS clients in your network, then you will almost certainly need to use DES encrypted passwords.

To check which format your servers and clients are using, look at /etc/login.conf. If the host is configured to use DES encrypted passwords, then the default class will contain an entry like this:

default:\
	:passwd_format=des:\
	:copyright=/etc/COPYRIGHT:\
	[Further entries elided]

Other possible values for the passwd_format capability include blf and md5 (for Blowfish and MD5 encrypted passwords, respectively).

If you have made changes to /etc/login.conf, you will also need to rebuild the login capability database, which is achieved by running the following command as root:

# cap_mkdb /etc/login.conf

The format of passwords already in /etc/master.passwd will not be updated until a user changes his password for the first time after the login capability database is rebuilt.

Next, in order to ensure that passwords are encrypted with the format that you have chosen, you should also check that the crypt_default in /etc/auth.conf gives precedence to your chosen password format. To do this, place the format that you have chosen first in the list. For example, when using DES encrypted passwords, the entry would be:

crypt_default	=	des blf md5

Having followed the above steps on each of the FreeBSD based NIS servers and clients, you can be sure that they all agree on which password format is used within your network. If you have trouble authenticating on an NIS client, this is a pretty good place to start looking for possible problems. Remember: if you want to deploy an NIS server for a heterogenous network, you will probably have to use DES on all systems because it is the lowest common standard.

29.5. Automatic Network Configuration (DHCP)

29.5.1. What Is DHCP?

DHCP, the Dynamic Host Configuration Protocol, describes the means by which a system can connect to a network and obtain the necessary information for communication upon that network. FreeBSD versions prior to 6.0 use the ISC (Internet Software Consortium) DHCP client (dhclient(8)) implementation. Later versions use the OpenBSD dhclient taken from OpenBSD 3.7. All information here regarding dhclient is for use with either of the ISC or OpenBSD DHCP clients. The DHCP server is the one included in the ISC distribution.

29.5.2. What This Section Covers

This section describes both the client-side components of the ISC and OpenBSD DHCP client and server-side components of the ISC DHCP system. The client-side program, dhclient, comes integrated within FreeBSD, and the server-side portion is available from the net/isc-dhcp3-server port. The dhclient(8), dhcp-options(5), and dhclient.conf(5) manual pages, in addition to the references below, are useful resources.

29.5.3. How It Works

When dhclient, the DHCP client, is executed on the client machine, it begins broadcasting requests for configuration information. By default, these requests are on UDP port 68. The server replies on UDP 67, giving the client an IP address and other relevant network information such as netmask, router, and DNS servers. All of this information comes in the form of a DHCP "lease" and is only valid for a certain time (configured by the DHCP server maintainer). In this manner, stale IP addresses for clients no longer connected to the network can be automatically reclaimed.

DHCP clients can obtain a great deal of information from the server. An exhaustive list may be found in dhcp-options(5).

29.5.4. FreeBSD Integration

FreeBSD fully integrates the ISC or OpenBSD DHCP client, dhclient (according to the FreeBSD version you run). DHCP client support is provided within both the installer and the base system, obviating the need for detailed knowledge of network configurations on any network that runs a DHCP server. dhclient has been included in all FreeBSD distributions since 3.2.

DHCP is supported by sysinstall. When configuring a network interface within sysinstall, the second question asked is: "Do you want to try DHCP configuration of the interface?". Answering affirmatively will execute dhclient, and if successful, will fill in the network configuration information automatically.

There are two things you must do to have your system use DHCP upon startup:

 • Make sure that the bpf device is compiled into your kernel. To do this, add device bpf to your kernel configuration file, and rebuild the kernel. For more information about building kernels, see Ρυθμίζοντας τον Πυρήνα του FreeBSD.

  The bpf device is already part of the GENERIC kernel that is supplied with FreeBSD, so if you do not have a custom kernel, you should not need to create one in order to get DHCP working.

  For those who are particularly security conscious, you should be warned that bpf is also the device that allows packet sniffers to work correctly (although they still have to be run as root). bpfis required to use DHCP, but if you are very sensitive about security, you probably should not add bpf to your kernel in the expectation that at some point in the future you will be using DHCP.

 • Edit your /etc/rc.conf to include the following:

  ifconfig_fxp0="DHCP"

  Be sure to replace fxp0 with the designation for the interface that you wish to dynamically configure, as described in Ρυθμίζοντας Τις Κάρτες Δικτύου.

  If you are using a different location for dhclient, or if you wish to pass additional flags to dhclient, also include the following (editing as necessary):

  dhcp_program="/sbin/dhclient"
  dhcp_flags=""

The DHCP server, dhcpd, is included as part of the net/isc-dhcp3-server port in the ports collection. This port contains the ISC DHCP server and documentation.

29.5.5. Files

 • /etc/dhclient.conf

  dhclient requires a configuration file, /etc/dhclient.conf. Typically the file contains only comments, the defaults being reasonably sane. This configuration file is described by the dhclient.conf(5) manual page.

 • /sbin/dhclient

  dhclient is statically linked and resides in /sbin. The dhclient(8) manual page gives more information about dhclient.

 • /sbin/dhclient-script

  dhclient-script is the FreeBSD-specific DHCP client configuration script. It is described in dhclient-script(8), but should not need any user modification to function properly.

 • /var/db/dhclient.leases

  The DHCP client keeps a database of valid leases in this file, which is written as a log. dhclient.leases(5) gives a slightly longer description.

29.5.6. Further Reading

The DHCP protocol is fully described in RFC 2131. An informational resource has also been set up at http://www.dhcp.org/.

29.5.7. Installing and Configuring a DHCP Server

29.5.7.1. What This Section Covers

This section provides information on how to configure a FreeBSD system to act as a DHCP server using the ISC (Internet Software Consortium) implementation of the DHCP server.

The server is not provided as part of FreeBSD, and so you will need to install the net/isc-dhcp3-server port to provide this service. See Εγκατάσταση Εφαρμογών: Πακέτα και Ports for more information on using the Ports Collection.

29.5.7.2. DHCP Server Installation

In order to configure your FreeBSD system as a DHCP server, you will need to ensure that the bpf(4) device is compiled into your kernel. To do this, add device bpf to your kernel configuration file, and rebuild the kernel. For more information about building kernels, see Ρυθμίζοντας τον Πυρήνα του FreeBSD.

The bpf device is already part of the GENERIC kernel that is supplied with FreeBSD, so you do not need to create a custom kernel in order to get DHCP working.

Those who are particularly security conscious should note that bpf is also the device that allows packet sniffers to work correctly (although such programs still need privileged access). bpfis required to use DHCP, but if you are very sensitive about security, you probably should not include bpf in your kernel purely because you expect to use DHCP at some point in the future.

The next thing that you will need to do is edit the sample dhcpd.conf which was installed by the net/isc-dhcp3-server port. By default, this will be /usr/local/etc/dhcpd.conf.sample, and you should copy this to /usr/local/etc/dhcpd.conf before proceeding to make changes.

29.5.7.3. Configuring the DHCP Server

dhcpd.conf is comprised of declarations regarding subnets and hosts, and is perhaps most easily explained using an example :

option domain-name "example.com";(1)
option domain-name-servers 192.168.4.100;(2)
option subnet-mask 255.255.255.0;(3)

default-lease-time 3600;(4)
max-lease-time 86400;(5)
ddns-update-style none;(6)

subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.4.129 192.168.4.254;(7)
 option routers 192.168.4.1;(8)
}

host mailhost {
 hardware ethernet 02:03:04:05:06:07;(9)
 fixed-address mailhost.example.com;(10)
}
1This option specifies the domain that will be provided to clients as the default search domain. See resolv.conf(5) for more information on what this means.
2This option specifies a comma separated list of DNS servers that the client should use.
3The netmask that will be provided to clients.
4A client may request a specific length of time that a lease will be valid. Otherwise the server will assign a lease with this expiry value (in seconds).
5This is the maximum length of time that the server will lease for. Should a client request a longer lease, a lease will be issued, although it will only be valid for max-lease-time seconds.
6This option specifies whether the DHCP server should attempt to update DNS when a lease is accepted or released. In the ISC implementation, this option is required.
7This denotes which IP addresses should be used in the pool reserved for allocating to clients. IP addresses between, and including, the ones stated are handed out to clients.
8Declares the default gateway that will be provided to clients.
9The hardware MAC address of a host (so that the DHCP server can recognize a host when it makes a request).
10Specifies that the host should always be given the same IP address. Note that using a hostname is correct here, since the DHCP server will resolve the hostname itself before returning the lease information.

Once you have finished writing your dhcpd.conf, you should enable the DHCP server in /etc/rc.conf, i.e. by adding:

dhcpd_enable="YES"
dhcpd_ifaces="dc0"

Replace the dc0 interface name with the interface (or interfaces, separated by whitespace) that your DHCP server should listen on for DHCP client requests.

Then, you can proceed to start the server by issuing the following command:

# /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd.sh start

Should you need to make changes to the configuration of your server in the future, it is important to note that sending a SIGHUP signal to dhcpd does not result in the configuration being reloaded, as it does with most daemons. You will need to send a SIGTERM signal to stop the process, and then restart it using the command above.

29.5.7.4. Files

 • /usr/local/sbin/dhcpd

  dhcpd is statically linked and resides in /usr/local/sbin. The dhcpd(8) manual page installed with the port gives more information about dhcpd.

 • /usr/local/etc/dhcpd.conf

  dhcpd requires a configuration file, /usr/local/etc/dhcpd.conf before it will start providing service to clients. This file needs to contain all the information that should be provided to clients that are being serviced, along with information regarding the operation of the server. This configuration file is described by the dhcpd.conf(5) manual page installed by the port.

 • /var/db/dhcpd.leases

  The DHCP server keeps a database of leases it has issued in this file, which is written as a log. The manual page dhcpd.leases(5), installed by the port gives a slightly longer description.

 • /usr/local/sbin/dhcrelay

  dhcrelay is used in advanced environments where one DHCP server forwards a request from a client to another DHCP server on a separate network. If you require this functionality, then install the net/isc-dhcp3-relay port. The dhcrelay(8) manual page provided with the port contains more detail.

29.6. Domain Name System (DNS)

29.6.1. Overview

FreeBSD utilizes, by default, a version of BIND (Berkeley Internet Name Domain), which is the most common implementation of the DNS protocol. DNS is the protocol through which names are mapped to IP addresses, and vice versa. For example, a query for www.FreeBSD.org will receive a reply with the IP address of The FreeBSD Project’s web server, whereas, a query for ftp.FreeBSD.org will return the IP address of the corresponding FTP machine. Likewise, the opposite can happen. A query for an IP address can resolve its hostname. It is not necessary to run a name server to perform DNS lookups on a system.

FreeBSD currently comes with BIND9 DNS server software by default. Our installation provides enhanced security features, a new file system layout and automated chroot(8) configuration.

DNS is coordinated across the Internet through a somewhat complex system of authoritative root, Top Level Domain (TLD), and other smaller-scale name servers which host and cache individual domain information.

Currently, BIND is maintained by the Internet Software Consortium http://www.isc.org/.

29.6.2. Terminology

To understand this document, some terms related to DNS must be understood.

TermDefinition

Forward DNS

Mapping of hostnames to IP addresses.

Origin

Refers to the domain covered in a particular zone file.

named, BIND, name server

Common names for the BIND name server package within FreeBSD.

Resolver

A system process through which a machine queries a name server for zone information.

Reverse DNS

The opposite of forward DNS; mapping of IP addresses to hostnames.

Root zone

The beginning of the Internet zone hierarchy. All zones fall under the root zone, similar to how all files in a file system fall under the root directory.

Zone

An individual domain, subdomain, or portion of the DNS administered by the same authority.

Examples of zones:

 • . is the root zone.

 • org. is a Top Level Domain (TLD) under the root zone.

 • example.org. is a zone under the org. TLD.

 • 1.168.192.in-addr.arpa is a zone referencing all IP addresses which fall under the 192.168.1.* IP space.

As one can see, the more specific part of a hostname appears to its left. For example, example.org. is more specific than org., as org. is more specific than the root zone. The layout of each part of a hostname is much like a file system: the /dev directory falls within the root, and so on.

29.6.3. Reasons to Run a Name Server

Name servers usually come in two forms: an authoritative name server, and a caching name server.

An authoritative name server is needed when:

 • One wants to serve DNS information to the world, replying authoritatively to queries.

 • A domain, such as example.org, is registered and IP addresses need to be assigned to hostnames under it.

 • An IP address block requires reverse DNS entries (IP to hostname).

 • A backup or second name server, called a slave, will reply to queries.

A caching name server is needed when:

 • A local DNS server may cache and respond more quickly than querying an outside name server.

When one queries for www.FreeBSD.org, the resolver usually queries the uplink ISP’s name server, and retrieves the reply. With a local, caching DNS server, the query only has to be made once to the outside world by the caching DNS server. Every additional query will not have to look to the outside of the local network, since the information is cached locally.

29.6.4. How It Works

In FreeBSD, the BIND daemon is called named for obvious reasons.

FileDescription

named(8)

The BIND daemon.

rndc(8)

Name server control utility.

/etc/namedb

Directory where BIND zone information resides.

/etc/namedb/named.conf

Configuration file of the daemon.

Depending on how a given zone is configured on the server, the files related to that zone can be found in the master, slave, or dynamic subdirectories of the /etc/namedb directory. These files contain the DNS information that will be given out by the name server in response to queries.

29.6.5. Starting BIND

Since BIND is installed by default, configuring it all is relatively simple.

The default named configuration is that of a basic resolving name server, ran in a chroot(8) environment. To start the server one time with this configuration, use the following command:

# /etc/rc.d/named forcestart

To ensure the named daemon is started at boot each time, put the following line into the /etc/rc.conf:

named_enable="YES"

There are obviously many configuration options for /etc/namedb/named.conf that are beyond the scope of this document. However, if you are interested in the startup options for named on FreeBSD, take a look at the named_* flags in /etc/defaults/rc.conf and consult the rc.conf(5) manual page. The Χρησιμοποιώντας Το Σύστημα rc Στο FreeBSD section is also a good read.

29.6.6. Configuration Files

Configuration files for named currently reside in /etc/namedb directory and will need modification before use, unless all that is needed is a simple resolver. This is where most of the configuration will be performed.

29.6.6.1. Using make-localhost

To configure a master zone for the localhost visit the /etc/namedb directory and run the following command:

# sh make-localhost

If all went well, a new file should exist in the master subdirectory. The filenames should be localhost.rev for the local domain name and localhost-v6.rev for IPv6 configurations. As the default configuration file, required information will be present in the named.conf file.

29.6.6.2. /etc/namedb/named.conf

// $FreeBSD$
//
// Refer to the named.conf(5) and named(8) man pages, and the documentation
// in /usr/shared/doc/bind9 for more details.
//
// If you are going to set up an authoritative server, make sure you
// understand the hairy details of how DNS works. Even with
// simple mistakes, you can break connectivity for affected parties,
// or cause huge amounts of useless Internet traffic.

options {
	directory	"/etc/namedb";
	pid-file	"/var/run/named/pid";
	dump-file	"/var/dump/named_dump.db";
	statistics-file	"/var/stats/named.stats";

// If named is being used only as a local resolver, this is a safe default.
// For named to be accessible to the network, comment this option, specify
// the proper IP address, or delete this option.
	listen-on	{ 127.0.0.1; };

// If you have IPv6 enabled on this system, uncomment this option for
// use as a local resolver. To give access to the network, specify
// an IPv6 address, or the keyword "any".
//	listen-on-v6	{ ::1; };

// In addition to the "forwarders" clause, you can force your name
// server to never initiate queries of its own, but always ask its
// forwarders only, by enabling the following line:
//
//	forward only;

// If you've got a DNS server around at your upstream provider, enter
// its IP address here, and enable the line below. This will make you
// benefit from its cache, thus reduce overall DNS traffic in the Internet.
/*
	forwarders {
		127.0.0.1;
	};
*/

Just as the comment says, to benefit from an uplink’s cache, forwarders can be enabled here. Under normal circumstances, a name server will recursively query the Internet looking at certain name servers until it finds the answer it is looking for. Having this enabled will have it query the uplink’s name server (or name server provided) first, taking advantage of its cache. If the uplink name server in question is a heavily trafficked, fast name server, enabling this may be worthwhile.

127.0.0.1 will not work here. Change this IP address to a name server at your uplink.

	/*
	 * If there is a firewall between you and nameservers you want
	 * to talk to, you might need to uncomment the query-source
	 * directive below. Previous versions of BIND always asked
	 * questions using port 53, but BIND versions 8 and later
	 * use a pseudo-random unprivileged UDP port by default.
	 */
	 // query-source address * port 53;
};

// If you enable a local name server, don't forget to enter 127.0.0.1
// first in your /etc/resolv.conf so this server will be queried.
// Also, make sure to enable it in /etc/rc.conf.

zone "." {
	type hint;
	file "named.root";
};

zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
	type master;
	file "master/localhost.rev";
};

// RFC 3152
zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA" {
	type master;
	file "master/localhost-v6.rev";
};

// NB: Do not use the IP addresses below, they are faked, and only
// serve demonstration/documentation purposes!
//
// Example slave zone config entries. It can be convenient to become
// a slave at least for the zone your own domain is in. Ask
// your network administrator for the IP address of the responsible
// primary.
//
// Never forget to include the reverse lookup (IN-ADDR.ARPA) zone!
// (This is named after the first bytes of the IP address, in reverse
// order, with ".IN-ADDR.ARPA" appended.)
//
// Before starting to set up a primary zone, make sure you fully
// understand how DNS and BIND works. There are sometimes
// non-obvious pitfalls. Setting up a slave zone is simpler.
//
// NB: Don't blindly enable the examples below. :-) Use actual names
// and addresses instead.

/* An example master zone
zone "example.net" {
	type master;
	file "master/example.net";
};
*/

/* An example dynamic zone
key "exampleorgkey" {
	algorithm hmac-md5;
	secret "sf87HJqjkqh8ac87a02lla==";
};
zone "example.org" {
	type master;
	allow-update {
		key "exampleorgkey";
	};
	file "dynamic/example.org";
};
*/

/* Examples of forward and reverse slave zones
zone "example.com" {
	type slave;
	file "slave/example.com";
	masters {
		192.168.1.1;
	};
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
	type slave;
	file "slave/1.168.192.in-addr.arpa";
	masters {
		192.168.1.1;
	};
};
*/

In named.conf, these are examples of slave entries for a forward and reverse zone.

For each new zone served, a new zone entry must be added to named.conf.

For example, the simplest zone entry for example.org can look like:

zone "example.org" {
	type master;
	file "master/example.org";
};

The zone is a master, as indicated by the type statement, holding its zone information in /etc/namedb/master/example.org indicated by the file statement.

zone "example.org" {
	type slave;
	file "slave/example.org";
};

In the slave case, the zone information is transferred from the master name server for the particular zone, and saved in the file specified. If and when the master server dies or is unreachable, the slave name server will have the transferred zone information and will be able to serve it.

29.6.6.3. Zone Files

An example master zone file for example.org (existing within /etc/namedb/master/example.org) is as follows:

$TTL 3600    ; 1 hour
example.org.  IN   SOA   ns1.example.org. admin.example.org. (
                2006051501   ; Serial
                10800      ; Refresh
                3600      ; Retry
                604800     ; Expire
                86400      ; Minimum TTL
            )

; DNS Servers
        IN   NS   ns1.example.org.
        IN   NS   ns2.example.org.

; MX Records
        IN   MX 10  mx.example.org.
        IN   MX 20  mail.example.org.

        IN   A    192.168.1.1

; Machine Names
localhost    IN   A    127.0.0.1
ns1       IN   A    192.168.1.2
ns2       IN   A    192.168.1.3
mx       IN   A    192.168.1.4
mail      IN   A    192.168.1.5

; Aliases
www       IN   CNAME  @

Note that every hostname ending in a "." is an exact hostname, whereas everything without a trailing "." is referenced to the origin. For example, www is translated into www.origin. In our fictitious zone file, our origin is example.org., so www would translate to www.example.org.

The format of a zone file follows:

recordname   IN recordtype  value

The most commonly used DNS records:

SOA

start of zone authority

NS

an authoritative name server

A

a host address

CNAME

the canonical name for an alias

MX

mail exchanger

PTR

a domain name pointer (used in reverse DNS)

example.org. IN SOA ns1.example.org. admin.example.org. (
            2006051501   ; Serial
            10800      ; Refresh after 3 hours
            3600      ; Retry after 1 hour
            604800     ; Expire after 1 week
            86400 )     ; Minimum TTL of 1 day
example.org.

the domain name, also the origin for this zone file.

ns1.example.org.

the primary/authoritative name server for this zone.

admin.example.org.

the responsible person for this zone, email address with "@" replaced. (admin@example.org becomes admin.example.org)

2006051501

the serial number of the file. This must be incremented each time the zone file is modified. Nowadays, many admins prefer a yyyymmddrr format for the serial number. 2006051501 would mean last modified 05/15/2006, the latter 01 being the first time the zone file has been modified this day. The serial number is important as it alerts slave name servers for a zone when it is updated.

    IN NS      ns1.example.org.

This is an NS entry. Every name server that is going to reply authoritatively for the zone must have one of these entries.

localhost    IN   A    127.0.0.1
ns1       IN   A    192.168.1.2
ns2       IN   A    192.168.1.3
mx       IN   A    192.168.1.4
mail      IN   A    192.168.1.5

The A record indicates machine names. As seen above, ns1.example.org would resolve to 192.168.1.2.

        IN   A    192.168.1.1

This line assigns IP address 192.168.1.1 to the current origin, in this case example.org.

www       IN CNAME    @

The canonical name record is usually used for giving aliases to a machine. In the example, www is aliased to the "master" machine which name equals to domain name example.org (192.168.1.1). CNAMEs can be used to provide alias hostnames, or round robin one hostname among multiple machines.

        IN MX  10   mail.example.org.

The MX record indicates which mail servers are responsible for handling incoming mail for the zone. mail.example.org is the hostname of the mail server, and 10 being the priority of that mail server.

One can have several mail servers, with priorities of 10, 20 and so on. A mail server attempting to deliver to example.org would first try the highest priority MX (the record with the lowest priority number), then the second highest, etc, until the mail can be properly delivered.

For in-addr.arpa zone files (reverse DNS), the same format is used, except with PTR entries instead of A or CNAME.

$TTL 3600

1.168.192.in-addr.arpa. IN SOA ns1.example.org. admin.example.org. (
            2006051501   ; Serial
            10800      ; Refresh
            3600      ; Retry
            604800     ; Expire
            3600 )     ; Minimum

    IN   NS   ns1.example.org.
    IN   NS   ns2.example.org.

1    IN   PTR   example.org.
2    IN   PTR   ns1.example.org.
3    IN   PTR   ns2.example.org.
4    IN   PTR   mx.example.org.
5    IN   PTR   mail.example.org.

This file gives the proper IP address to hostname mappings of our above fictitious domain.

29.6.7. Caching Name Server

A caching name server is a name server that is not authoritative for any zones. It simply asks queries of its own, and remembers them for later use. To set one up, just configure the name server as usual, omitting any inclusions of zones.

29.6.8. Security

Although BIND is the most common implementation of DNS, there is always the issue of security. Possible and exploitable security holes are sometimes found.

While FreeBSD automatically drops named into a chroot(8) environment; there are several other security mechanisms in place which could help to lure off possible DNS service attacks.

It is always good idea to read CERT's security advisories and to subscribe to the ηλεκτρονική λίστα Ανακοινώσεων για Θέματα Ασφάλειας του FreeBSD to stay up to date with the current Internet and FreeBSD security issues.

If a problem arises, keeping sources up to date and having a fresh build of named would not hurt.

29.7. Ο εξυπηρετητής HTTP Apache

29.7.1. Σύνοψη

Το FreeBSD χρησιμοποιείται για να φιλοξενεί παγκοσμίως ιστοσελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας. Οι περισσότεροι διακομιστές web στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν τον εξυπηρετητή HTTP Apache. Τα πακέτα λογισμικού του Apache θα πρέπει να περιέχονται στο μέσο εγκατατάστασης του FreeBSD που χρησιμοποιείτε. Αν δεν εγκαταστήσατε τον Apache κατά την διάρκεια της εγκατάστασης του FreeBSD, τότε μπορείτε να τον εγκαταστήσετε από το πακέτο www/apache13 ή από το πακέτο www/apache20.

Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγκατάσταση του Apache, θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αυτή η ενότητα καλύπτει την έκδοση εξυπηρετητών Apache HTTP 1.3.X, μιας που αυτή η έκδοση είναι η πιο διαδεδομένη για το FreeBSD. Ο Apache 2.X παρουσιάζει πολλές νέες τεχνολογίες αλλά αυτές δεν περιγράφονται σε αυτή την ενότητα. Περισσότερες πληροφορίες για τον Apache 2.X, μπορείτε να δείτε στην σελίδα http://httpd.apache.org/.

29.7.2. Ρυθμίσεις

Στο FreeBSD το σημαντικότερο αρχείο ρυθμίσεων του Εξυπηρετητή HTTP Apache είναι το /usr/local/etc/apache/httpd.conf. Είναι ένα τυπικό UNIX® ρυθμιστικό αρχείο κειμένου, με γραμμές σχολίων που ξεκινούν με τον χαρακτήρα #. Σκοπός μας εδώ δεν είναι μια ολοκληρωμένη περιγραφή όλων των πιθανών επιλογών, επομένως θα περιγράψουμε μόνο τις πιο δημοφιλείς επιλογές ρυθμίσεις (configuration directives).

ServerRoot "/usr/local"

Εδώ περιγράφεται ο προεπιλεγμένος ιεραρχικά κατάλογος εγκατάστασης για τον Apache. Τα εκτελέσιμα αρχεία είναι αποθηκευμένα στους υποκαταλόγους bin και sbin του καταλόγου "ServerRoot" και τα αρχεία ρυθμίσεων αποθηκεύονται στον κατάλογο etc/apache.

ServerAdmin you@your.address

Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται αναφορές προβλημάτων σχετικά με τον εξυπηρετητή. Αυτή η διεύθυνση εμφανίζεται σε κάποιες σελίδες που δημιουργούνται από τον εξυπηρετητή, όπως οι σελίδες σφαλμάτων.

ServerName www.example.com

Το ServerName σας επιτρέπει να θέσετε ένα όνομα κόμβου (hostname) για τον εξυπηρετητή σας, το οποίο αποστέλλεται πίσω στους clients αν είναι διαφορετικό από εκείνο που έχετε ήδη ρυθμίσει στον κόμβο σας (εδώ μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε www αντί του πραγματικού ονόματος του κόμβου).

DocumentRoot "/usr/local/www/data"

DocumentRoot: Είναι ο κατάλογος από τον οποίο θα προσφέρονται τα έγγραφα σας. Προεπιλεγμένα, όλα τα αιτήματα θα εξυπηρετούνται από αυτό τον κατάλογο, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συμβολικοί δεσμοί (symbolic link) ή παρωνύμια (aliases) που θα στοχεύουν σε άλλες τοποθεσίες.

Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή, είναι καλό να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας (backup) του αρχείου ρυθμίσεων του Apache. Μόλις κρίνετε πως είστε ικανοποιημένος με τις αρχικές ρυθμίσεις μπορείτε να ξεκινήσετε με την εκτέλεση του Apache.

29.7.3. Εκτέλεση του Apache

O Apache δεν τρέχει διαμέσου του υπερ-διακομιστή inetd όπως κάνουν πολλοί άλλοι δικτυακοί εξυπηρετητές. Είναι ρυθμισμένος να τρέχει αυτόνομα για να εξυπηρετεί καλύτερα τις αιτήσεις HTTP των πελατών του, δηλαδή των προγραμμάτων πλοήγησης (browsers). Η εγκατάσταση του Apache από τα FreeBSD Ports περιέχει ένα βοηθητικό shell script για την εκκίνηση, το σταμάτημα και την επανεκκίνηση του εξυπηρετητή. Για να ξεκινήσετε τον Apache για πρώτη φορά, απλά τρέξτε:

# /usr/local/sbin/apachectl start

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να σταματήσετε τον εξυπηρετητή, πληκτρολογώντας:

# /usr/local/sbin/apachectl stop

Μετά από αλλαγές που πιθανώς να κάνατε για οποιονδήποτε λόγο στο αρχείο ρυθμίσεων, θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον εξυπηρετητή:

# /usr/local/sbin/apachectl restart

Για να επανεκκινήσετε τον Apache δίχως να διακόψετε τις τρέχουσες συνδέσεις, τρέξτε:

# /usr/local/sbin/apachectl graceful

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα βοήθειας του apachectl(8).

Για να ξεκινάει ο Apache αυτόματα κατά τη διάρκεια εκκίνησης του συστήματος, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο /etc/rc.conf:

apache_enable="YES"

Αν επιθυμείτε να παρέχονται κατά την εκκίνηση του συστήματος πρόσθετες επιλογές στην γραμμή εντολών για το πρόγραμμα Apache httpd μπορείτε να τις δηλώσετε με μια πρόσθετη γραμμή στο rc.conf:

apache_flags=""

Τώρα που έχει ξεκινήσει ο εξυπηρετής web, μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα σας στοχεύοντας το πρόγραμμα πλοήγησης στο http://localhost/. Η προκαθορισμένη σελίδα που εμφανίζεται είναι η /usr/local/www/data/index.html.

29.7.4. Virtual Hosting

Ο Apache υποστηρίζει δύο διαφορετικούς τύπους Virtual Hosting. Το Ονομαστικό virtual hosting χρησιμοποιεί τους HTTP/1.1 headers για να καθορίσει τον κόμβο. Αυτό επιτρέπει την κοινή χρήση της ίδιας IP για πολλά και διαφορετικά domains.

Για να ρυθμίσετε τον Apache να χρησιμοποιεί το Ονομαστικό Virtual Hosting εισάγετε μια καταχώριση στο httpd.conf σαν την ακόλουθη:

NameVirtualHost *

Αν ο διακομιστής web ονομάζεται www.domain.tld και επιθυμείτε να εγκαταστήσετε ένα virtual domain για το www.someotherdomain.tld τότε θα πρέπει να προσθέσετε τις ακόλουθες καταχωρήσεις στο httpd.conf:

<VirtualHost *>
ServerName www.domain.tld
DocumentRoot /www/domain.tld
</VirtualHost>

<VirtualHost *>
ServerName www.someotherdomain.tld
DocumentRoot /www/someotherdomain.tld
</VirtualHost>

Αντικαταστήστε τις παραπάνω διευθύνσεις με εκείνες που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε και την κατάλληλη διαδρομή προς τα έγγραφά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα virtual host, σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε την επίσημη τεκμηρίωση του Apache στο http://httpd.apache.org/docs/vhosts/.

29.7.5. Apache Modules

Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι διαθέσιμοι τύποι αρθρωμάτων (modules) για τον Apache, τα οποία επεκτείνουν κι εμπλουτίζουν τις λειτουργίες του βασικού εξυπηρετητή. Η Συλλογή των Ports του FreeBSD παρέχει έναν εύκολο τρόπο για να εγκαταστήσετε τον Apache και μερικά από τα πιο δημοφιλή αρθρώματα.

29.7.5.1. mod_ssl

Το άρθρωμα mod_ssl χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη OpenSSL για να παρέχει ισχυρή κρυπτογράφηση διαμέσου των πρωτοκόλων Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) και Transport Layer Security (TLS v1). Το άρθρωμα παρέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για να μπορεί να αιτείται υπογεγγραμμένα πιστοποιητικά από έμπιστους εξουσιοδοτημένους φορείς πιστοποίησης έτσι ώστε να μπορείτε να τρέχετε έναν ασφαλή εξυπηρετητή web στο FreeBSD.

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμη τον Apache, μπορείτε να εγκαταστήσετε την έκδοση του Apache 1.3.X που περιλαμβάνει το mod_ssl από την port www/apache13-modssl . Το SSL είναι επίσης διαθέσιμο για τον Apache 2.X στην port www/apache20, όπου το SSL είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

29.7.5.2. Δυναμικές Ιστοσελίδες με Perl & PHP

Την τελευταία δεκαετία, πολλές επιχειρήσεις στρέψανε τις δραστηριότητες τους προς το Ίντερνετ με σκοπό να βελτιώσουν τα έσοδα τους και για μεγαλύτερη προβολή. Αυτό με τη σειρά του δημιούργησε την ανάγκη για διαδραστικό διαδικτυακό περιεχόμενο. Ενώ κάποιες εταιρείες, όπως η Microsoft®, παρουσίασαν λύσεις ενσωματωμένες στα ιδιόκτητα προϊόντα τους, η κοινότητα ανοιχτού λογισμικού έλαβε το μήνυμα. Στις σύγχρονες επιλογές για διαδικτυακές σελίδες δυναμικού περιεχομένου περιλαμβάνονται τα Django, Ruby on Rails, mod_perl και mod_php. mod_perl & mod_php.

29.7.5.2.1. mod_perl

Το γεγονός συνύπαρξης Apache/Perl φέρνει κοντά τη μεγάλη δύναμη της γλώσσας προγραμματισμού Perl και τον εξυπηρετητή HTTP Apache. Με το άρθρωμα mod_perl έχετε τη δυνατότητα να γράψετε επεκτάσεις για τον Apache εξ' ολοκλήρου σε Perl. Επιπλέον, ο διατηρήσιμος μεταγλωττιστής που είναι ενσωματωμένος στον εξυπηρετητή σας επιτρέπει να αποφύγετε την χρήση ενός εξωτερικού μεταγλωττιστή Perl και να επιβαρυνθείτε από το χρόνο εκκίνησης του.

Το mod_perl διατίθεται με διάφορους τρόπους. Για να χρησιμοποιήσετε το mod_perl να θυμάστε ότι το mod_perl 1.0 mod_perl 1.0 δουλεύει μόνο με τον Apache 1.3 και το mod_perl 2.0 δουλεύει μόνο με τον Apache 2. Το mod_perl 1.0 είναι διαθέσιμο στο port www/mod_perl ενώ μια στατικά μεταγλωττισμένη έκδοση είναι διαθέσιμη στο www/apache13-modperl. Το mod_perl 2.0 διατίθεται στο port www/mod_perl2.

29.7.5.2.2. mod_php

Το PHP, γνωστό και ως "PHP: Hypertext Preprocessor" είναι μια script γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης αλλά ιδιαίτερα κατάλληλη για ανάπτυξη λογισμικού Web. Η σύνταξή της προέρχεται από τις C, Java™ και Perl και έχει την δυνατότητα να ενσωματώνεται σε κώδικα HTML, με σκοπό να επιτρέπει στους προγραμματιστές web να γράφουν γρήγορα δυναμικές ιστοσελίδες.

Ο Apache υποστηρίζει το PHP5. Μπορείτε να ξεκινήσετε εγκαθιστώντας το πακέτο lang/php5.

Αν το πακέτο lang/php5 εγκαθίσταται για πρώτη φορά, αυτόματα θα σας εμφανιστούν όλες οι δυνατές επιλογές OPTIONS. Αν κάποιο μενού δεν εμφανίζεται, π.χ. επειδή το πακέτο lang/php5 είχε εγκατασταθεί στο παρελθόν, μπορείτε πάντα να ρυθμίσετε από την αρχή το πακέτο, τρέχοντας στον κατάλογο του port:

# make config

Στις επιλογές εγκατάστασης, διαλέξτε την επιλογή APACHE ώστε να συμπεριληφθεί και το άρθρωμα mod_php για τον εξυπηρετητή Apache.

Μερικές τοποθεσίες χρησιμοποιούν ακόμη το PHP4 για διάφορους λόγους (π.χ. θέματα συμβατότητος ή επειδή έχουν ήδη εγκατεστημένες εφαρμογές που το απαιτούν). Αν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσετε το mod_php4 αντί του mod_php5, τότε χρησιμοποιείστε το port lang/php4. Το port lang/php4 υποστηρίζει πολλές από τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εγκατάστασης του port lang/php5.

Με αυτό τον τρόπο θα εγκατασταθούν και θα ρυθμιστούν τα απαιτούμενα αρθρώματα ώστε να υποστηρίζουν δυναμικές εφαρμογές PHP. Για επιβεβαίωση ελέγξτε πως έχουν προστεθεί στις αντίστοιχες ενότητες του /usr/local/etc/apache/httpd.conf τα ακόλουθα
LoadModule php5_module    libexec/apache/libphp5.so
AddModule mod_php5.c
  <IfModule mod_php5.c>
    DirectoryIndex index.php index.html
  </IfModule>
  <IfModule mod_php5.c>
    AddType application/x-httpd-php .php
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
  </IfModule>

Αφού ολοκληρώσετε τον έλεγχο, για να φορτωθεί το άρθρωμα PHP χρειάζεται μια απλή κλήση με την εντολή apachectl για μια κανονική (graceful) επανεκκίνηση:

# apachectl graceful

Για μελλοντικές αναβαθμίσεις του PHP, δεν απαιτείται η εντολή make config. Οι επιλεγμένες OPTIONS αποθηκεύονται αυτόματα από το μηχανισμό εγκατάστασης των Ports του FreeBSD.

Η σύνθεση του PHP στο FreeBSD, είναι εξαιρετικά στοιχειακή, και ο βασικός κορμός που έχει εγκατασταθεί είναι πολύ περιορισμένος. Είναι πολύ εύκολο όμως να προσθέσουμε επεκτάσεις χρησιμοποιώντας το port lang/php5-extensions. Αυτό το port παρέχει μενού επιλογών για την εγκατάσταση των επεκτάσιμων συστατικών του PHP. Εναλλακτικά, μπορείτε να εγκαταστήσετε καθεμία επέκταση ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο port.

Για παράδειγμα, για να προσθέσετε στο PHP5, τη δυνατότητα υποστήριξης για βάσεις δεδομένωνMySQL απλά εγκαταστήστε το port databases/php5-mysql.

Μετά την εγκατάσταση ενός νέου αρθρώματος ή κάποιας άλλης επέκτασης, ο εξυπηρετητής Apache θα πρέπει να επαναφορτωθεί για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις:

# apachectl graceful

29.8. Πρωτόκολο Μεταφοράς Αρχείων (FTP)

29.8.1. Σύνοψη

Το Πρωτόκολο Μεταφοράς Αρχείων (File Transfer Protocol - FTP) παρέχει στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο για να μεταφέρουν τα αρχεία τους από και προς έναν εξυπηρετητή FTP. Το βασικό σύστημα του FreeBSD περιλαμβάνει ένα εξυπηρετητή FTP, το ftpd. Αυτό καθιστά την εγκατάσταση και την διαχείριση του εξυπηρετητή FTP πολύ εύκολη υπόθεση.

29.8.2. Ρυθμίσεις

Το πιο σημαντικό βήμα στις ρυθμίσεις είναι να αποφασίσετε σε ποιούς λογαριασμούς θα επιτραπεί η πρόσβαση στον εξυπηρετητή FTP. Ένα συνηθισμένο σύστημα FreeBSD δημιουργεί μερικούς λογαριασμούς συστήματος για διάφορους δαίμονες, αλλά δεν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστημα με αυτούς τους λογαριασμούς. Το αρχείο /etc/ftpusers περιέχει μια λίστα από χρήστες για τους οποίους απορρίπτεται η πρόσβαση μέσω FTP. Προεπιλεγμένα, περιέχονται οι προαναφερθέντες λογαριασμοί του συστήματος, αλλά μπορείτε επίσης να προσθέσετε συγκεκριμένους χρήστες που δε θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μέσω FTP.

Μπορείτε αν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε κάποιους χρήστες, δίχως όμως να τους εμποδίσετε πλήρως. Αυτό μπορεί να συμβεί με τις ρυθμίσεις του αρχείου /etc/ftpchroot. Αυτό το αρχείο περιέχει λίστες χρηστών και ομάδων περιορισμένης πρόσβασης FTP. Η σελίδα βοήθειας ftpchroot(5) περιέχει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, επομένως δε θα χρειαστεί να μπούμε σε λεπτομέρειες εδώ.

Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ανώνυμη πρόσβαση FTP στον εξυπηρετητή σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε, στο FreeBSD σύστημα σας, ένα χρήστη με όνομα ftp . Οι ανώνυμοι χρήστες θα μπορούν να εισέρχονται στον εξυπηρετητή FTP με το γενικό όνομα χρήστη ftp ή με anonymous και με οποιαδήποτε κωδικό πρόσβασης (συνηθίζεται να ζητείται η διεύθυνση email του χρήστη ως κωδικός πρόσβασης). Ο εξυπηρετητής FTP θα καλέσει το chroot(2) μόλις εισέλθη ο ανώνυμος χρήστης, για να του περιορίσει την πρόσβαση, επιτρέποντας του μόνο τον αρχικό κατάλογο (home directory) του χρήστη ftp.

Υπάρχουν δύο αρχεία κειμένου για τον ορισμό μηνυμάτων καλωσορίσματος που θα εμφανίζονται στους πελάτες FTP. Το περιεχόμενο του αρχείου /etc/ftpwelcome εμφανίζεται στους χρήστες πριν φτάσουν στην προτροπή εισόδου. Μετά από μια πετυχημένη είσοδο στο σύστημα, εμφανίζεται το περιεχόμενο του αρχείου /etc/ftpmotd. Παρατηρήστε πως η διαδρομή σε αυτό το αρχείο είναι σχετική με το περιβάλλον πρόσβασης, επομένως για τους ανώνυμους χρήστες θα εμφανίζεται το περιεχόμενο του αρχείου ~ftp/etc/ftpmotd.

Αφού ρυθμίσετε κατάλληλα τον εξυπηρετητή FTP, θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε στο αρχείο /etc/inetd.conf. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αφαιρέσετε το σύμβολο σχολιασμού "#" μπροστά από την υπάρχουσα γραμμή ftpd :

ftp	stream	tcp	nowait	root	/usr/libexec/ftpd	ftpd -l

Όπως εξηγήσαμε στο Reloading the inetd configuration file, η διεργασία inetd θα πρέπει να ξαναφορτώνεται αν έχουν γίνει αλλαγές στο αρχείο ρυθμίσεων της.

Τώρα μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας για να εισέλθετε στον εξυπηρετητή FTP.

% ftp localhost

29.8.3. Συντήρηση

Ο δαίμονας ftpd χρησιμοποιεί το syslog(3) για την δημιουργία μηνυμάτων αναφοράς. Προεπιλεγμένα, ο δαίμονας των log του συστήματος θα εναποθέτει τις σχετικές με το FTP αναφορές στο αρχείο /var/log/xferlog. Η τοποθεσία του αρχείου αναφοράς μπορεί να τροποποιηθεί αλλάζοντας την ακόλουθη γραμμή στο /etc/syslog.conf:

ftp.info   /var/log/xferlog

Πρέπει να είστε ενήμεροι για τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν σχετικά με τη λειτουργία ενός ανώνυμου εξυπηρετητή FTP. Ειδικότερα, θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά αν όντως επιθυμείτε να έχουν δυνατότητα να ανεβάζουν αρχεία οι ανώνυμοι χρήστες σας. Αν αφήσετε οποιονδήποτε ανώνυμο χρήστη να ανεβάζει αρχεία, μπορεί ξαφνικά να ανακαλύψετε πως ο εξυπηρετητής σας FTP χρησιμοποιείται για διακίνηση πειρατικού εμπορικού λογισμικού ή για άλλο, ακόμα χειρότερο, παράνομο υλικό. Εάν όντως χρειάζεται οι χρήστες να έχουν άδεια προσθήκης αρχείων, τότε θα πρέπει να ρυθμίσετε τις άδειες έτσι ώστε τα αρχεία αυτά να μην είναι ορατά από άλλους ανώνυμους χρήστες, έως ότου να πάρουν την ασφαλή έγκριση σας.

29.9. File and Print Services for Microsoft® Windows® clients (Samba)

29.9.1. Overview

Samba is a popular open source software package that provides file and print services for Microsoft® Windows® clients. Such clients can connect to and use FreeBSD filespace as if it was a local disk drive, or FreeBSD printers as if they were local printers.

Samba software packages should be included on your FreeBSD installation media. If you did not install Samba when you first installed FreeBSD, then you can install it from the net/samba3 port or package.

29.9.2. Configuration

A default Samba configuration file is installed as /usr/local/etc/smb.conf.default. This file must be copied to /usr/local/etc/smb.conf and customized before Samba can be used.

The smb.conf file contains runtime configuration information for Samba, such as definitions of the printers and "file system shares" that you would like to share with Windows® clients. The Samba package includes a web based tool called swat which provides a simple way of configuring the smb.conf file.

29.9.2.1. Using the Samba Web Administration Tool (SWAT)

The Samba Web Administration Tool (SWAT) runs as a daemon from inetd. Therefore, the following line in /etc/inetd.conf should be uncommented before swat can be used to configure Samba:

swat  stream tcp   nowait/400   root  /usr/local/sbin/swat

As explained in Reloading the inetd configuration file, the inetd must be reloaded after this configuration file is changed.

Once swat has been enabled in inetd.conf, you can use a browser to connect to http://localhost:901. You will first have to log on with the system root account.

Once you have successfully logged on to the main Samba configuration page, you can browse the system documentation, or begin by clicking on the Globals tab. The Globals section corresponds to the variables that are set in the [global] section of /usr/local/etc/smb.conf.

29.9.2.2. Global Settings

Whether you are using swat or editing /usr/local/etc/smb.conf directly, the first directives you are likely to encounter when configuring Samba are:

workgroup

NT Domain-Name or Workgroup-Name for the computers that will be accessing this server.

netbios name

This sets the NetBIOS name by which a Samba server is known. By default it is the same as the first component of the host’s DNS name.

server string

This sets the string that will be displayed with the net view command and some other networking tools that seek to display descriptive text about the server.

29.9.2.3. Security Settings

Two of the most important settings in /usr/local/etc/smb.conf are the security model chosen, and the backend password format for client users. The following directives control these options:

security

The two most common options here are security = share and security = user. If your clients use usernames that are the same as their usernames on your FreeBSD machine then you will want to use user level security. This is the default security policy and it requires clients to first log on before they can access shared resources.

In share level security, client do not need to log onto the server with a valid username and password before attempting to connect to a shared resource. This was the default security model for older versions of Samba.

passdb backend

Samba has several different backend authentication models. You can authenticate clients with LDAP, NIS+, a SQL database, or a modified password file. The default authentication method is smbpasswd, and that is all that will be covered here.

Assuming that the default smbpasswd backend is used, the /usr/local/private/smbpasswd file must be created to allow Samba to authenticate clients. If you would like to give your UNIX® user accounts access from Windows® clients, use the following command:

# smbpasswd -a username

Please see the Official Samba HOWTO for additional information about configuration options. With the basics outlined here, you should have everything you need to start running Samba.

29.9.3. Starting Samba

The net/samba3 port adds a new startup script, which can be used to control Samba. To enable this script, so that it can be used for example to start, stop or restart Samba, add the following line to the /etc/rc.conf file:

samba_enable="YES"

This will also configure Samba to automatically start at system boot time.

It is possible then to start Samba at any time by typing:

# /usr/local/etc/rc.d/samba start
Starting SAMBA: removing stale tdbs :
Starting nmbd.
Starting smbd.

Please refer to Χρησιμοποιώντας Το Σύστημα rc Στο FreeBSD for more information about using rc scripts.

Samba actually consists of three separate daemons. You should see that both the nmbd and smbd daemons are started by the samba.sh script. If you enabled winbind name resolution services in smb.conf, then you will also see that the winbindd daemon is started.

You can stop Samba at any time by typing :

# /usr/local/etc/rc.d/samba.sh stop

Samba is a complex software suite with functionality that allows broad integration with Microsoft® Windows® networks. For more information about functionality beyond the basic installation described here, please see http://www.samba.org.

29.10. Συγχρονισμός Ρολογιού Συστήματος με NTP

29.10.1. Σύνοψη

Με το πέρασμα του χρόνου, το ρολόι συστήματος ενός υπολογιστή έχει την τάση να αποσυγχρονίζεται. Το Πρωτόκολο Χρονισμού Δικτύων (Network Time Protocol ή NTP) παρέχει ένα τρόπο για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια του clock σας.

Πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες βασίζονται ή ωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια του ρολογιού συστήματος ενός υπολογιστή. Για παράδειγμα, ένας εξυπηρετητής web μπορεί να δεχθεί αιτήσεις για αποστολή ενός αρχείου όταν το αρχείο αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι κάποια συγκεκριμένη ώρα. Σε ένα περιβάλλον τοπικού δικτύου, είναι θεμελιώδης αρχή οι υπολογιστές που θα διαμοιραστούν αρχεία από τον ίδιο διακομιστή αρχείων να έχουν συγχρονισμένα ρολόγια, έτσι ώστε τα χρονικά χαρακτηριστικά του αρχείου να συμφωνούν. Επίσης διεργασίες όπως η cron(8) βασίζονται σε ένα ακριβές ρολόι ώστε να μπορούν να τρέχουν εντολές στους προκαθορισμένους χρόνους.

Το FreeBSD διατίθεται με τον εξυπηρετητή NTP ntpd(8), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγχρονίζει το ρολόι συστήματος του υπολογιστή σας, εξετάζοντας άλλους εξυπηρετητές NTP ή να παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες συγχρονισμού σε άλλα μηχανήματα.

29.10.2. Επιλογή των Κατάλληλων Εξυπηρετητών NTP

Για να συγχρονίσετε το ρολόι συστήματος του υπολογιστή σας θα πρέπει να βρείτε έναν ή περισσότερους διαθέσιμους NTP εξυπηρετητές για να χρησιμοποιήσετε. Ο διαχειριστής δικτύου ή ο ISP σας μπορεί να έχουν εγκαταστήσει κάποιον εξυπηρετητή NTP για αυτό το σκοπό - ελέγξτε την τεκμηρίωση τους να δείτε αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Επιπλέον, υπάρχει μία online λίστα εξυπηρετητών δημόσιας πρόσβασης, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε έναν κοντινό εξυπηρετητή NTP. Όποιον εξυπηρετητή κι αν επιλέξετε, ενημερωθείτε για την πολιτική χρήσης του και ζητήστε άδεια να τον χρησιμοποιήσετε αν χρειάζεται τέτοια άδεια.

Είναι καλή ιδέα να επιλέξετε πολλούς εξυπηρετητές NTP, οι οποίοι να μην συνδέονται μεταξύ τους, στην περίπτωση που κάποιος από τους εξυπηρετητές που χρησιμοποιείτε γίνει απρόσιτος ή το ρολόι του είναι ανακριβές. Ο εξυπηρετητής ntpd(8) του FreeBSD χειρίζεται έξυπνα τις απαντήσεις που λαμβάνει από τους υπόλοιπους εξυπηρετητές - ευνοεί τους πιο αξιόπιστους και δείχνει μικρότερη προτίμηση στους λιγότερο αξιόπιστους εξυπηρετητές.

29.10.3. Ρυθμίστε Το Μηχάνημα Σας

29.10.3.1. Βασικές Ρυθμίσεις

Αν επιθυμείτε να συγχρονίζεται το clock σας μόνο κατά την εκκίνηση λειτουργίας του μηχανήματος, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ntpdate(8). Αυτός ο τρόπος συγχρονισμού είναι κατάλληλος για μηχανήματα desktop τα οποία κάνουν επανακκίνηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις έχουν ανάγκη συγχρονισμού. Αντιθέτως, τα υπόλοιπα μηχανήματα θα πρέπει να τρέχουν την διεργασία ntpd(8).

Είναι καλή πρακτική τα μηχανήματα που τρέχουν ntpd(8) να χρησιμοποιούν και το ntpdate(8) κατά τη διάρκεια εκκίνησης τους. Το ntpd(8) μεταβάλλει το clock βαθμιαία, ενώ το ntpdate(8) ρυθμίζει άμεσα το clock ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η χρονική διαφορά μεταξύ πραγματικής και τρέχουσας ώρας του clock του μηχανήματος.

Για να ενεργοποιήσετε το ntpdate(8) κατά την εκκίνηση, προσθέστε ntpdate_enable="YES" στο /etc/rc.conf. Θα πρέπει να προσδιορίσετε στο ntpdate_flags όλους τους διακομιστές με τους οποίους επιθυμείτε να συγχρονίζεστε και όλα τα flag που θέλετε να συνοδεύουν τοntpdate(8).

29.10.3.2. Γενικές Ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις του NTP βρίσκονται στο αρχείο /etc/ntp.conf και είναι στη μορφή που περιγράφεται στο ntp.conf(5). Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα:

server ntplocal.example.com prefer
server timeserver.example.org
server ntp2a.example.net

driftfile /var/db/ntp.drift

Η επιλογή server προσδιορίζει ποιοι εξυπηρετητές θα χρησιμοποιηθούν, παραθέτοντας έναν σε κάθε γραμμή. Αν ένας εξυπηρετητής φέρει το πρόθεμα prefer, όπως συμβαίνει με τον ntplocal.example.com, τότε αυτός ο εξυπηρετητής είναι ο προτιμώμενος. Θα απορριφθεί η απάντηση από τον προτιμώμενο εξυπηρετητή σε περίπτωση που διαφέρει σημαντικά από όλους τους άλλους εξυπηρετητές, Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση θα χρησιμοποιηθεί δίχως να ληφθούν υπόψιν οι άλλες απαντήσεις. Το πρόθεμα prefer συνήθως χρησιμοποιείται με εξυπηρετητές NTP ακριβείας, όπως αυτοί που φέρουν ειδικούς μηχανισμούς παρακολούθησης χρονισμού.

Η επιλογή driftfile προσδιορίζει ποιό αρχείο χρησιμοποιείται για να διατηρεί τη συχνότητα διόρθωσης του clock του συστήματος. Το πρόγραμμα ntpd(8) χρησιμοποιεί αυτόματα αυτή τη τιμή για να αντισταθμίζει τις φυσικές αποκλίσεις του clock, επιτρέποντας του να διατηρεί μια λογική ρύθμιση, ακόμη κι αν του απαγορευτεί για κάποιο χρονικό διάστημα η πρόσβαση προς όλες τις εξωτερικές πηγές συγχρονισμού.

Η επιλογή driftfile προσδιορίζει ποιό αρχείο χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες απαντήσεις από τους εξυπηρετητές NTP. Αυτό το αρχείο περιέχει εσωτερικές πληροφορίες του NTP. Δεν θα έπρεπε να τροποποιείτε από καμμία άλλη διεργασία.

29.10.3.3. Έλεγχος Πρόσβασης στον Εξυπηρετητή Σας

Προεπιλεγμένα, ο εξυπηρετητής σας NTP θα είναι προσβάσιμος από όλους τους κόμβους στο διαδίκτυο. Η επιλογή restrict στο /etc/ntp.conf σας επιτρέπει να ελέγχετε ποια μηχανήματα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στον εξυπηρετή σας.

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε την πρόσβαση προς τον εξυπηρετητή σας NTP για όλα τα μηχανήματα, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο /etc/ntp.conf:

restrict default ignore

Αν θέλετε μόνο να επιτρέψετε τον συγχρονισμό του εξυπηρετητή σας με μηχανήματα εντός του δικτύου σας, αλλά δίχως δυνατότητα ρύθμισης του εξυπηρετητή ή να γίνουν ομοιόβαθμα με άδεια συγχρονισμού, τότε αντιθέτως προσθέστε:

restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

όπου 192.168.1.0 είναι η διεύθυνση IP του δικτύου και 255.255.255.0 είναι η μάσκα του δικτύου σας.

Το /etc/ntp.conf μπορεί να περιέχει πολλαπλές επιλογές restrict. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την υποενότητα Υποστήριξη Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control Support), υποενότητα του ntp.conf(5).

29.10.4. Εκτέλεση του NTP Εξυπηρετητή Σας

Για να βεβαιωθείτε πως ο εξυπηρετητής NTP θα ξεκινάει κατά την διάρκεια εκκίνησης του συστήματος, προσθέστε τη γραμμή ntpd_enable="YES" στο /etc/rc.conf. Για να ξεκινήσετε τον εξυπηρετητή δίχως να επανεκκινήσετε το μηχάνημα σας, τρέξτε ntpd(8) προσδιορίζοντας κάθε επιπρόσθετη παράμετρο από τα ntpd_flags στο /etc/rc.conf. Για παράδειγμα:

# ntpd -p /var/run/ntpd.pid

29.10.5. Χρήση του ntpd με Προσωρινή Σύνδεση στο Ίντερνετ

Το πρόγραμμα ntpd(8) δεν χρειάζεται μια μόνιμη σύνδεση στο Ίντερνετ για να δουλέψει σωστά. Αν έχετε μια προσωρινή σύνδεση που είναι ρυθμισμένη να κάνει κλήσεις μέσω τηλεφώνου (dial out on demand), είναι καλό να μην είναι η κίνηση δεδομένων του NTP το αίτιο της κλήσης ή αυτή που θα κρατάει ενεργή την σύνδεση. Αν χρησιμοποιείτε PPP χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα στους κώδικες παραπομπής του /etc/ppp/ppp.conf, όπως για παράδειγμα:

 set filter dial 0 deny udp src eq 123
 # Prevent NTP traffic from initiating dial out
 set filter dial 1 permit 0 0
 set filter alive 0 deny udp src eq 123
 # Prevent incoming NTP traffic from keeping the connection open
 set filter alive 1 deny udp dst eq 123
 # Prevent outgoing NTP traffic from keeping the connection open
 set filter alive 2 permit 0/0 0/0

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το PACKET FILTERING στην ενότητα ppp(8) και τα παραδείγματα στο /usr/shared/examples/ppp/.

Σημείωση: Μερικοί ISP μπλοκάρουν την χρήση θύρας με χαμηλό αριθμό, εμποδίζοντας στο NTP να δουλεύει αφού οι απαντήσεις δεν φτάνουν ποτέ στο μηχάνημα σας.

29.10.6. Περαιτέρω Πληροφορίες

Η τεκμηρίωση για τους εξυπηρετητές NTP διατίθεται και σε φόρμα HTML στο /usr/shared/doc/ntp/.


Τελευταία τροποποίηση: 9 Μαρτίου 2024 από Danilo G. Baio