Skip site navigation (1)Skip section navigation (2)
Date:   Wed, 11 Apr 2012 21:08:04 +0300
From:   KES <kes-kes@yandex.ua>
To:    "freebsd-questions@freebsd.org" <freebsd-questions@freebsd.org>
Subject:  Problem with vlans on igb (was: fsck problem FreeBSD 8.3)
Message-ID: <505981334167684@web133.yandex.ru>

Next in thread | Raw E-Mail | Index | Archive | Help


-------- ðÅÒÅÓÙÌÁÅÍÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ --------
11.04.2012, 13:14, "KES" <kes-kes@yandex.ua>:

10.04.2012, 08:50, "Da Rock" <freebsd-questions@herveybayaustralia.com.au>:

> šOn 04/10/12 05:02, ëÏÎØËÏ× å×ÇÅÎÉÊ wrote:
>> ššYes, I have tested.
>> ššand on this hardware on this OS it works from šFri Feb 24 17:07:48 UTC 2012
>> ššbut last two days:
>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššMon Apr š9 19:50
>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššMon Apr š9 18:30
>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSun Apr š8 20:55
>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSun Apr š8 20:00
>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSun Apr š8 19:49
>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSun Apr š8 17:43
>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSun Apr š8 10:58
>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSat Apr š7 21:13
>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSat Apr š7 16:37
>> ššreboot šššššššššš~ ššššššššššššššššššššššššSat Apr š7 16:07
>>
>> ššI remembered. One thing changed.
>> ššI add vlans to igb2, but no traffic flow on that devices yet.
> šPerhaps you should test removing the vlans and see if things improve?

I have removed vlans, two day server works without reboots

>> ššBefore this I have use: igb0, igb1, igb3
>> ššigb0@pci0:1:0:0: šššššššclass=0x020000 card=0x00018086 chip=0x15218086 rev=0x01 hdr=0x00
>> šššššššvendor šššš= 'Intel Corporation'
>> šššššššclass ššššš= network
>> šššššššsubclass šš= ethernet
>> ššigb1@pci0:1:0:1: šššššššclass=0x020000 card=0x00018086 chip=0x15218086 rev=0x01 hdr=0x00
>> šššššššvendor šššš= 'Intel Corporation'
>> šššššššclass ššššš= network
>> šššššššsubclass šš= ethernet
>> ššigb2@pci0:1:0:2: šššššššclass=0x020000 card=0x00018086 chip=0x15218086 rev=0x01 hdr=0x00
>> šššššššvendor šššš= 'Intel Corporation'
>> šššššššclass ššššš= network
>> šššššššsubclass šš= ethernet
>> ššigb3@pci0:1:0:3: šššššššclass=0x020000 card=0x00018086 chip=0x15218086 rev=0x01 hdr=0x00
>> šššššššvendor šššš= 'Intel Corporation'
>> šššššššclass ššššš= network
>> šššššššsubclass šš= ethernet
>>
>> ššifconfig_vlan100="inet š192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 vlan 100 vlandev igb2" #nALL
>> ššifconfig_vlan101="inet š192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 vlan 101 vlandev igb2" #n2 p24
>> ššifconfig_vlan102="inet š192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 vlan 102 vlandev igb2" #n1 p23
>> ššifconfig_vlan103="inet š192.168.3.1 netmask 255.255.255.0 vlan 103 vlandev igb2" #n3 p22
>> ššifconfig_vlan104="inet š192.168.4.1 netmask 255.255.255.0 vlan 104 vlandev igb2" #n7,9 p21
>> ššifconfig_vlan105="inet š192.168.5.1 netmask 255.255.255.0 vlan 105 vlandev igb2" #n11 p20
>> ššifconfig_vlan106="inet š192.168.6.1 netmask 255.255.255.0 vlan 106 vlandev igb2" #n13 p19
>> ššifconfig_vlan107="inet š192.168.7.1 netmask 255.255.255.0 vlan 107 vlandev igb2" #n223 p18
>> ššifconfig_vlan108="inet š192.168.8.1 netmask 255.255.255.0 vlan 108 vlandev igb2" #n225 p17
>> ššifconfig_vlan109="inet š192.168.9.1 netmask 255.255.255.0 vlan 109 vlandev igb2" #n221 p16
>> ššifconfig_vlan110="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 vlan 110 vlandev igb2" #n229 p15
>> ššifconfig_vlan111="inet 192.168.11.1 netmask 255.255.255.0 vlan 111 vlandev igb2" #n233 p14
>> ššifconfig_vlan112="inet 192.168.12.1 netmask 255.255.255.0 vlan 112 vlandev igb2" #n231 p13
>> ššifconfig_vlan113="inet 192.168.13.1 netmask 255.255.255.0 vlan 113 vlandev igb2" #n237 p12
>> ššifconfig_vlan114="inet 192.168.14.1 netmask 255.255.255.0 vlan 114 vlandev igb2" #n424 p11
>> ššifconfig_vlan115="inet 192.168.15.1 netmask 255.255.255.0 vlan 115 vlandev igb2" #
>>
>> ššPAP> šNothing logged in /var/log/* or crashes that exist in /var/crash
>> ššPAP> šwould indicate to me some sort of hardware related problem.
>> ššPAP> šHave you tested your hardware lately and know that it is in operational order?
>>
>> ššPAP> š~Paul
>>
>> ššPAP> šOn Mon, Apr 09, 2012 at 09:36:54PM +0300, ??????? ??????? wrote:
>>>> ššHi.
>>>>
>>>> ššApr š9 19:51:58 fsck: /dev/ad8s1e: UNEXPECTED INCONSISTENCY, CANNOT RUN FAST FSCK
>>>> ššApr š9 19:51:58 fsck:
>>>> ššApr š9 19:51:58 fsck:
>>>> ššApr š9 19:51:58 fsck: /dev/ad8s1e: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
>>>> ššApr š9 19:51:58 fsck: /dev/ad8s1e: CANNOT SET FS_NEEDSFSCK FLAG
>>>> ššApr š9 20:09:22 kernel:
>>>>
>>>> ššrunning manually:
>>>> šš# fsck -y /dev/ad8s1e
>>>> šš** /dev/ad8s1e (NO WRITE)
>>>> šš** Last Mounted on /tmp
>>>> šš** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
>>>> šš** Phase 2 - Check Pathnames
>>>> šš** Phase 3 - Check Connectivity
>>>> šš** Phase 4 - Check Reference Counts
>>>> šš** Phase 5 - Check Cyl groups
>>>> šš99 files, 10 used, 506477 free (45 frags, 63304 blocks, 0.0% fragmentation)
>>>>
>>>> ššServer reboot two or three time per day
>>>> šš# uname -a
>>>> ššFreeBSD flux 8.3-PRERELEASE FreeBSD 8.3-PRERELEASE #3 r231881: Fri Feb 24 17:07:48 UTC 2012 ššššadm@flux:/usr/obj/usr/src/sys/KES_KERN_v8 šamd64
>>>>
>>>> ššbefore this it works about month without problems
>>>>
>>>> šš/var/crash - empty, in /var/log/messages there is no any messages before crash.
>>>> ššCan any help to fix problem?
> š_______________________________________________
> šfreebsd-questions@freebsd.org mailing list
> šhttp://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-questions
> šTo unsubscribe, send any mail to "freebsd-questions-unsubscribe@freebsd.org"
-------- úÁ×ÅÒÛÅÎÉÅ ÐÅÒÅÓÙÌÁÅÍÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ --------Want to link to this message? Use this URL: <http://docs.FreeBSD.org/cgi/mid.cgi?505981334167684>